ศุกร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2014

การสำแดงเจ็ดประการของพระวิญญาณบริสุทธิ์
The Seven-fold Manifestations Of The Holy Spirit

“และพระวิญญาณของพระเจ้าจะอยู่บนท่านนั้น คือวิญญาณแห่งปัญญาและความเข้าใจ วิญญาณแห่งการวินิจฉัยและอานุภาพ วิญญาณแห่งความรู้และความยำเกรงพระเจ้า” (อิสยาห์ 11:2)

     ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นอธิบายถึงการสำแดงเจ็ดประการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของผู้เชื่อ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเต็มล้นของพระวิญญาณ มีทั้งพระวิญญาณของพระเจ้า วิญญาณแห่งสติปัญญา วิญญาณแห่งความเข้าใจ วิญญาณแห่งการวินิจฉัย วิญญาณแห่งอานุภาพ วิญญาณแห่งความรู้ วิญญาณแห่งความยำเกรงพระเจ้า นี่ไม่ได้หมายความว่ามีพระวิญญาณเจ็ดองค์ เป็นพระวิญญาณองค์เดียว แต่พระองค์ทรงสำแดงพระองค์ด้วยวิธีที่แตกต่างกันเจ็ดวิธี คำว่า “วิญญาณทั้งเจ็ด” ได้ถูกอธิบายถึงพระองค์ในวิวรณ์ 1:4, วิวรณ์ 4:5, และวิวรณ์ 5:6

อ่านในวิวรณ์ 1:4 “…จากพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบัน และผู้ทรงดำรงอยู่ในอดีต และผู้จะเสด็จมาในอนาคตและจากวิญญาณทั้งเจ็ดที่เฝ้าอยู่หน้าพระที่นั่งของพระองค์…” เศคาริยาห์ 3:9 ทำให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น “เพราะว่า พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า จงดูศิลาซึ่งเราตั้งไว้หน้าโยชูวา เป็นศิลาก้อนเดียวที่มีเจ็ดตา ดูเถิด เราจะสลักบนศิลานั้น และเราจะเปลื้องความชั่วช้าของแผ่นดินนี้ออกไปเสียในวันเดียว” สังเกตว่าพระคำกล่าวว่า “…เป็นศิลาก้อนเดียวที่มีเจ็ดตา” ตาทั้งเจ็ดนี้ ในเศคาริยาห์ 4:10 คือตาของพระเจ้า ซึ่งสอดส่องดูอยู่ทั่วทั้งโลก

วิวรณ์ 5:6 ประกาศว่าวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้าได้ถูกส่งออกไปทั่วโลก นี่หมายความว่าคริสเตียนผู้ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วมีวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้านี้อยู่ภายในเขา อย่างไรก็ดี ในการได้รับพระวิญญาณนี้ และมีการสำแดงทั้งเจ็ดของพระองค์ในชีวิตของคุณนั้นเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกัน จนกว่าพระองค์จะสำแดงพระองค์ในชีวิตของคุณอย่างเต็มล้นผ่านทางวิญญาณทั้งเจ็ดนี้ คุณจะไม่มีทางชื่นชมในการเป็นคริสเตียนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งก็คือชีวิตที่เหนือธรรมชาติและการอัศจรรย์

ไม่น่าแปลกที่เราได้รับคำสั่งในเอเฟซัส 5:18 ให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ “และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคน แต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณ” ความจริงที่ว่าเราได้รับคำสั่งให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณชี้ให้เห็นว่าเราไม่ได้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณตลอดเวลา อย่างไรก็ดี พระเจ้าต้องการให้เราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณอยู่เสมอ พระองค์ต้องการให้เรามีความเต็มล้นของพระวิญญาณภายในเรา และเราสามารถทำได้ เพราะว่าสิ่งนี้เป็นของเรา!

ตระหนักและชื่นชมในกิจการของพระวิญญาณในชีวิตของคุณ และมอบตัวคุณเองต่อพระคำของพระเจ้า เรียนรู้ที่จะพูดและร้องเพลงในพระคำกับตัวคุณเองในบทเพลงสรรเสริญและเพลงฝ่ายวิญญาณ ร้องเพลงและแต่งเพลงบทใหม่ในใจของคุณต่อพระเจ้าอยู่เสมอ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่ง ในนามของพระเยซูคริสต์! นี่คือวิธีที่จะใช้และเดินในความเต็มล้นของพระวิญญาณ ต้องการเรียนรู้เพื่อเติมคุณสามารถหาดูได้ในหนังสือของเรา “วิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้า” (Seven Spirits of God)

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานความเต็มล้นของพระวิญญาณ ข้าพระองค์ดำเนินในฤทธิ์เดชและการครอบครองของพระวิญญาณในวันนี้ ปกครองเหนือชีวิต ด้วยฤทธิ์เดชและพระสิริของพระเจ้าที่เปิดเผยภายในและผ่านทางข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: วิวรณ์ 1:4; วิวรณ์ 4:5; วิวรณ์ 5:6


Comments are closed