อังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2013

การสำแดงออกของชีวิตพระคริสต์!
The Expression Of The Christ-life!

“พระเจ้าทรงชอบพระทัยที่จะสำแดงให้คนต่างชาติรู้ว่า อะไรเป็นความมั่งคั่งของสง่าราศีแห่งข้อลึกลับนี้คือที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งสง่าราศี” (โคโลสี 1:27)

    ความเป็นคริสเตียนคือการเปิดเผยพระคริสต์ภายในคุณ เป็นการทำงานของพระคำพระเจ้าในคนๆหนึ่ง เมื่อคุณบังเกิดใหม่แล้ว คุณได้กลายเป็นผู้ที่สำแดง หรือภาพลักษณ์ของพระคำพระเจ้า มากจนกระทั่งทุกก้าวที่คุณเดิน ทุกสิ่งที่คุณทำ เป็นการทำงานออกมาของพระคำพระเจ้า เมื่อพระเยซูดำเนินในโลกนี้ พระองค์คือพระคำที่สำแดงออกให้เห็น พระองค์คือการสำแดงของความเป็นพระเจ้า เป็นรัศมีแห่งสง่าราศีของพระเจ้า (ฮีบรู 1:3)

คุณคือภาพลักษณ์ของพระคริสต์ที่สำแดงออกในวันนี้ ทุกที่ที่คุณไป คุณคือ “พระคริสต์ที่มีชีวิตในโลกนี้” ในที่ทำงานของคุณ คุณคือพระคริสต์ที่พวกเขาเห็น ดังนั้นการสื่อสารของคุณจึงไม่ควรจะอยู่ในระดับธรรมดาของชีวิต เมื่อคุณพูด คุณพูดด้วยสติปัญญาของพระเจ้า ถ้อยคำที่คุณพูด ชีวิตที่คุณดำเนินอยู่ ทุกสิ่งที่คุณทำ ควรจะสื่อสารออกไปถึงการสถิตอยู่ของพระเยซู โดยวิธีนี้ เมื่อทุกคนมองดูคุณ พวกเขาจะเห็นสง่าราศีของผู้ที่ถูกสร้างใหม่

นี่คือชีวิตที่สูงกว่าในพระคริสต์! จงมีความตระหนักในข้อนี้ นำเอาความรู้นี้ไปกับคุณในทุกหนแห่ง ตั้งใจที่จะปฏิบัติจนกว่าจะเป็นไปโดยที่คุณไม่รู้ตัว อย่ากล่าวว่า “คุณรู้ใช่หรือไม่ว่าฉันยังเป็นมนุษย์อยู่” โดยการอยู่ในพระคริสต์ ความเป็นมนุษย์ของคุณได้ถูกวางรากใหม่โดยความเป็นพระเจ้าของพระองค์ คุณควรจะยอมต่อชีวิตพระเจ้าภายในคุณ สำแดงชีวิตของพระคริสต์คือความฝันของพระเจ้าสำหรับคุณ

จงตระหนักว่าเหมือนที่พระบิดามีชีวิตในพระองค์ คุณเองก็เช่นกัน (ยอห์น 5:26) ชีวิตนั้นคือชีวิตที่อยู่สูงขึ้นไป ไม่ใช่เป็นชีวิตที่อยู่ภายใต้ความเจ็บป่วยหรือความพ่ายแพ้ ถ้าคุณรู้สึกได้รับแรงกดดันจากความยากลำบาก จงกล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้รับการเสริมกำลัง ข้าพเจ้าได้รับฤทธิ์เดช ผู้ที่อยู่ภายในข้าพเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกนี้ ข้าพเจ้าคือการรักษาของพระคริสต์ ข้าพเจ้าเกิดจากพระเจ้า และข้าพเจ้ามีชัยเหนือโลกนี้!”

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ชีวิตของข้าพเจ้าคือการสำแดงออกของชีวิตพระคริสต์ พระคริสต์เปิดเผยในข้าพเจ้าสู่โลกของข้าพเจ้าในวันนี้ ความเป็นพระเจ้าของพระองค์ได้ถูกสำแดงออกผ่านทางข้าพเจ้า และข้าพเจ้ามีชีวิตในความตระหนักถึงชีวิตที่สูงกว่าในพระคริสต์! ขอบคุณพระเจ้า สำหรับสติปัญญา ความสามารถ และฤทธิ์เดชของพระองค์ ที่อยู่ภายในและเปิดเผยผ่านทางข้าพเจ้าในวันนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 1:14; โคโลสี 1:27


Comments are closed