พุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2016

การทรงเรียกสู่การสามัคคีธรรมกับพระเจ้า
Call To Divine Fellowship

“ซึ่งเราได้เห็นและได้ยินนั้นเราก็ได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อท่านทั้งหลายจะได้ร่วมสามัคคีธรรมกับเรา แท้จริงเราทั้งหลายก็ร่วมสามัคคีธรรมกับพระบิดา และกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์…” (1 ยอห์น 1:3)

    วัตถุประสงค์สูงสุดและสำคัญที่สุดของพระคริสต์ในแผนการของการไถ่และความรอดคือการทรงเรียกสู่การสามัคคีธรรม เหตุผลที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อความบาปของเรานั้นก็เพราะว่าการสามัคคีธรรมกับพระเจ้านั้นเป็นไปไม่ได้จนกว่ามนุษย์จะถูกช่วยให้รอดจากความบาปและผลของความบาป ดังนั้นความรอดจากความบาปคือสิ่งที่จะนำไปสู่วัตถุประสงค์ที่สูงกว่า นั่นคือการสามัคคีธรรม

การสามัคคีธรรมคือการทรงเรียกสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกัน นั่นรวมถึงการมีส่วนร่วม การเป็นหุ้นส่วน การสื่อสาร การแบ่งปัน มหาสนิท และความใกล้ชิด คุณสามารถจินตนาการว่าพระเจ้าทรงเรียกเราเข้าสู่การสามัคคีธรรมนั้นได้หรือไม่ ที่ซึ่งทุกสิ่งที่พระองค์เป็นเจ้าของเป็นของเรา เท่ากับที่พระองค์ทรงเป็นเจ้าของ! นั่นเป็นไปได้หรือไม่? ได้อย่างแน่นอน!

นั่นคือการเป็นคริสเตียน เราอยู่ในการสามัคคีธรรมกับพระบิดา และกับพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์ นี่คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดในพระพรทั้งหมดในการเป็นคริสเตียน คือการเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้า คำอธิษฐานของพระเยซูในยอห์น 17:20-21 ที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่า “…เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังที่พระองค์ คือพระบิดาทรงสถิตในข้าพระองค์ และข้าพระองค์ในพระองค์ เพื่อให้เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์ และกับข้าพระองค์ด้วย…” ได้สำเร็จในเราแล้ววันนี้ เราได้เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้า เราอยู่ในพระองค์ และพระองค์ทรงอยู่ในเรา

ผ่านทางพระวิญญาณ คุณได้ถูกรวมเข้าไว้กับพระคริสต์ เข้าร่วมกับพระองค์ในฐานะผู้ที่ถูกสร้างของพระเจ้า คุณควรจะเพลิดเพลินในการสามัคคีธรรมนั้นทุกวัน ไม่ใช่บางสิ่งที่คุณเข้าและออก เพราะว่าคุณอยู่ในพระองค์ และพระองค์ทรงอยู่ในคุณ 2 โครินธ์ 5:17 บอกว่า “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว…” โคโลสี 1:27 กล่าวว่า “…พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรี” ดังนั้นเหมือนกับพระเยซู คุณอยู่ในพระองค์ และพระองค์ทรงอยู่ในคุณ

ไม่น่าแปลกใจที่พระองค์ทรงตรัสว่าผู้ที่อยู่ภายในคุณนั้นยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี้ (1 ยอห์น 4:4) ความตระหนักในความจริงข้อนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณตลอดไป และมอบความคิดอันยอดเยี่ยมให้กับคุณ ที่ซึ่งคุณจะเดินในชัยชนะและการครอบครองในทุกสิ่งและในทุกหนแห่ง ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสอันยอดเยี่ยมในการได้เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ และความสุขในการได้สามัคคีธรรมกับพระวิญญาณของพระองค์ ข้าพระองค์ถูกยกขึ้นและเข้าสู่สง่าราศีและชีวิตที่สูงกว่าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่ซึ่งข้าพระองค์จะเห็นแต่ความจริงแห่งอาณาจักรของพระเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 1:9; โรม 8:16-17


Comments are closed