พุธ ที่ 8 มิถุนายน 2016

การทรงเรียกของเราสู่แผ่นดินและพระสิริของพระเจ้า
Our Calling To God’s Kingdom And Glory
“เพื่อให้ท่านประพฤติอย่างสมควรต่อพระเจ้า ผู้ทรงเรียกท่านให้เข้ามาในแผ่นดิน และพระสิริของพระองค์”
(1 เธสะโลนิกา 2:12)

    ประโยคที่ว่า “แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่…” ในมัทธิว 6:10 คือคำพูดของพระเยซู ในการให้วิธีการอธิษฐานแก่สาวกของพระองค์ แต่คำอธิษฐานนั้นได้รับคำตอบแล้ว เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาแล้ว เป็นแผ่นดินที่แท้จริงซึ่งอยู่ในโลกนี้ และเราเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินนั้น “มิใช่เช่นนั้น แต่ท่านทั้งหลายได้มาถึงภูเขาศิโยน และมาถึงนครของพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนม์ คือเทพนครเยรูซาเล็ม…” (ฮีบรู 12:22)

เราไม่ได้อยู่บนเส้นทางเพื่อไปยังศิโยน เราอยู่ที่นั่นแล้ว พระคัมภีร์กล่าวว่าพระบิดาได้ทรง “…ช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืด และได้ทรงย้ายเรามาตั้งไว้ในแผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์” (โคโลสี 1:13) เราได้ถูกเรียกให้เข้ามาในแผ่นดินของพระเจ้า แต่ตามข้อพระคำตอนต้นนั้น การทรงเรียกของเราไม่ใช่เกี่ยวข้องแค่แผ่นดินของพระเจ้าเท่านั้น เราได้ถูกเรียกให้เข้ามาในพระสิริของพระองค์ด้วย! ทั้งสองนี้ไม่ได้ถูกแยกกัน ถ้าเราตอบสนองต่อการทรงเรียกสำหรับแผ่นดินของพระเจ้า เราก็ได้ตอบสนองต่อการทรงเรียกสำหรับพระสิริด้วย “พระองค์ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้มาถึงที่รอดนั้น โดยทางข่าวประเสริฐของเรา เพื่อจะได้รับศักดิ์ศรีของพระเยซูคริสตเจ้าของเรา” (2 เธสะโลนิกา 2:14)

คุณถูกเรียกให้รับเอาพระสิริ ฮาเลลูยา! พระสิรินี้คือพระสิริที่ถาวร หมายความว่าความยากลำบากอาจจะเข้ามา แต่ความยากลำบากนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้พระสิรินั้นหมดไป ยกตัวอย่างเช่น การที่คริสเตียนคนหนึ่งตกงาน ไม่ได้หมายความว่าเขาจะออกจากพระสิริ พระสิรินั้นถาวร “และเมื่อท่านทั้งหลายได้ทนทุกข์อยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้ว พระเจ้าผู้ทรงพระคุณล้ำเลิศ ผู้ได้ทรงเรียกให้ท่านทั้งหลายเข้าในศักดิ์ศรีนิรันดร์ในพระคริสต์ พระองค์เองก็จะทรงโปรดปรับปรุงท่านให้มั่นคง และมีกำลังขึ้น” (1 เปโตร 5:10) สรรเสริญพระเจ้า!

ความปรารถนาของพระเจ้าคือการที่ข่าวดีเกี่ยวกับแผ่นดินของพระองค์จะมีอิสระและได้รับการยกย่อง ไม่เพียงแต่ในคุณเท่านั้น แต่ในเมืองและประเทศของคุณด้วย “พี่น้องทั้งหลาย ในที่สุดจงอธิษฐานเผื่อเรา เพื่อว่ากิตติคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้แผ่ไป และมีชัยเหมือนอย่างที่ได้เป็นไปในหมู่พวกท่านแล้ว” (2 เธสะโลนิกา 3:1) สำแดงพระสิริของพระองค์ในโลกของคุณ ประกาศข่าวดีแห่งความรอดของพระคริสต์ ให้โลกนี้ได้รู้ว่าความรอดในพระเยซูคริสต์คือการทรงเรียกสู่แผ่นดินแห่งพระสิริของพระเจ้า ความยอดเยี่ยม การครอบครอง และฤทธิ์เดช

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการทรงเรียกของข้าพระองค์ในพระองค์: เป็นการทรงเรียกสู่แผ่นดินของพระองค์และพระสิรินิรันดร์ ข้าพระองค์เดินในการตระหนักถึงความเป็นจริงของตำแหน่งที่ข้าพระองค์อยู่ในพระคริสต์ และพระสิริของพระองค์ภายในข้าพระองค์ ข้าพระองค์สำแดงพระสิรินี้เพื่อเป็นที่สรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:30; ฮีบรู 2:10


Comments are closed