จันทร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2015

กระตุ้นความเชื่อของคุณ
Activating Your Faith

“พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “ลูกหญิงเอ๋ย ที่เจ้าหายโรคนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อ จงไปเป็นสุขเถิด” (ลูกา 8:48)

    มัทธิว 9:27 บอกเราว่าชายตาบอดสองคนได้ตามพระเยซูและร้องว่า “…บุตรดาวิดเจ้าข้า ขอเมตตาข้าพระองค์เถิด” เมื่อพระองค์ถามพวกเขาว่า เจ้าเชื่อหรือไม่ว่าเราสามารถทำสิ่งนี้ได้? พวกเขาตอบอย่างแข็งขัน และพระองค์ทรงแตะต้องพวกเขาและเปิดตาพวกเขาออก ความเชื่อตอบสนองของพวกเขาได้เชื่อมต่อพวกเขาเข้ากับการรักษา

ความเชื่อนั้นมาจากหัวใจ (โรม 10:10) คุณไม่ได้เชื่อด้วยสมองหรือด้วยความคิดของคุณ คุณเชื่อด้วยวิญญาณของคุณ เมื่อคุณเชื่อด้วยวิญญาณของคุณและตอบสนองตามสิ่งที่คุณเชื่อ ความเชื่อของคุณก่อให้เกิดผลลัพธ์ ในลูกา 8:43-44 พระคัมภีร์ได้เล่าเรื่องของหญิงที่เป็นโรคโลหิตตกมาเป็นเวลาสิบสองปี และถึงการที่เธอได้รับการรักษาเพียงแค่แตะชายฉลองของพระเยซู เป็นการแตะที่ไม่ธรรมดา เพราะว่าพระเยซูทรงรู้สึกถึงผลกระทบที่ได้รับ จนกระทั่งพระองค์ตรัสว่า “ใครแตะต้องเรา?”

หญิงคนนั้นเมื่อรู้สึกว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับร่างกายของเธอ ล้มตัวลงต่อหน้าพระเยซูและทูลถึงสิ่งที่เกิดขึ้น พระเยซูจึงตรัสกับเธอว่า “…ลูกหญิงเอ๋ย ที่เจ้าหายโรคนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อ จงไปเป็นสุขเถิด” (ลูกา 8:48) พระเยซูทรงระบุว่าเพราะความเชื่อของเธอที่ทำให้เธอหายโรค ดังนั้นจึงเป็นความเชื่อของเธอที่แตะต้องพระเยซูและได้เชื่อมต่อเธอเข้ากับการรักษาของเธอ เป็นการสัมผัสฝ่ายวิญญาณ เธอเห็นพระเยซูเป็นมากกว่าชายคนหนึ่ง เธอเห็นพระเยซูในฐานะพระบุตรของพระเจ้า และสัมผัสพระองค์ด้วยวิญญาณของเธอ ความเชื่อนั้นมาจากวิญญาณ

ความเชื่อของคุณคือสิ่งที่ทำให้เกิดการเชื่อมต่อ หญิงที่เป็นโรคโลหิตตกนั้นเมื่อเธอได้ยินเรื่องราวของพระเยซู กล่าวกับตัวเองว่า “ถ้าเราได้แตะต้องฉลองพระองค์เท่านั้น เราก็จะหายโรค” (มัทธิว 9:21) เธอเชื่อ กล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อของเธอ และออกไปเพื่อการอัศจรรย์ของเธอ คุณสามารถทำได้เช่นเดียวกัน!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสในการศึกษาพระคำของพระองค์ และเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ใช้ความเชื่อของข้าพระองค์ ข้าพระองค์มีประสบการณ์ที่ไม่สิ้นสุดในการอัศจรรย์วันต่อวัน ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 11:1; โรม 10:10


Comments are closed