ปฏิบัติพระคำ

จันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2017
ปฏิบัติพระคำ
Working The Word
“เพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด” (โรม 10:10)

     บ่อยครั้ง เราพูดว่า “พระคำเกิดผล” ถูกต้อง แต่ในความจริงแล้ว พระคำเกิดผลเฉพาะเวลาที่คุณ “ปฏิบัติ” พระคำ พระคำไม่ได้เกิดผลโดยตัวเอง พระเจ้าได้ประทานพระคำของพระองค์แก่เราเพื่อให้เราดำเนินชีวิตตาม นั่นหมายความว่าคุณสามารถเชื่อในพระคำ รักพระคำ ร้องเพลงและเต้นโลด แต่จนกระทั่งคุณปฏิบัติตามพระคำ พระคำนั้นก็จะไม่เกิดผลสำหรับคุณ คุณจะต้องทำตามพระคำ นั่นคือที่อยู่ของพระพร “แต่ผู้ที่พินิจพิจารณาธรรมบัญญัติอันสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นธรรมบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งมั่นในธรรมบัญญัตินั้น ไม่ได้เป็นผู้ที่ฟังแล้วก็ลืม แต่เป็นผู้ที่ประพฤติตาม ผู้นั้นจะได้รับความสุขในการประพฤติของตน” (ยากอบ 1:25)

คุณจะปฏิบัติพระคำได้อย่างไร? โรม 10:10 ได้ให้แนวความคิดแก่เราว่า “เพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด” คำว่า “ยอมรับ” ไม่ได้หมายถึงการบอกใครบางคนถึงความผิดของคุณ คำนั้นในภาษากรีกมาจากคำว่า “homologeo” ซึ่งมีความหมายว่าการพูดสิ่งเดียวกันในความเห็นพ้อง พูดสิ่งเดียวกันด้วยการเห็นพ้องกับพระเจ้า

ยกตัวอย่าง ในพระคำกล่าวไว้ใน 2 โครินธ์ 5:17 “…ถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว…” คุณยืนยันในการยอมรับของคุณ “ข้าพเจ้าเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว” ถ้าคุณกล่าวว่า “ฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วหรือยัง” คุณได้ปฏิเสธความจริงนั้น และความจริงนั้นก็จะไม่เกิดผลในชีวิตของคุณ คุณไม่ต้องมี “ความรู้สึก” ว่าคุณเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ พระคำกล่าวว่าคุณเป็นเช่นนั้น ดังนั้นคุณจึงเชื่อและยืนยันในสิ่งเดียวกัน เมื่อคุณยอมรับด้วยปากของคุณ พระคำนั้นก็จะทำให้คุณเข้าสู่ความจริงในพระคำนั้น ดังนั้นให้คุณกล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อบนพื้นฐานพระคำของพระเจ้าเสมอ

พระคำกล่าวว่า “…เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก” (1 ยอห์น 4:4) ยืนยันสิ่งเดียวกัน และปฏิเสธที่จะกลัวหรือคิดในทางตรงกันข้าม นั่นคือวิธีที่คุณจะตอบสนองต่อพระเจ้า ฮีบรู 13:5-6 กล่าวว่า “…เพราะว่าพระองค์ได้ตรัส…เพราะฉะนั้นเราอาจกล่าวด้วยความมั่นใจ…” พระเจ้าได้ตรัสไว้เพื่อที่เราจะสามารถกล่าวอย่างกล้าหาญในสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้ นี่เป็นการบอกกับเราเกี่ยวกับการยอมรับพระคำ ถ้อยคำแห่งความเชื่อของคุณในพระคำคือการตอบสนองของคุณต่อพระคำ นั่นคือวิธีที่จะปฏิบัติพระคำ และทำให้พระคำนั้นเกิดผลในชีวิตของคุณ
ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานพระคำของพระองค์แก่ข้าพระองค์เพื่อให้ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะและเต็มด้วยพระสิริ! ข้าพระองค์แข็งแรง มีสุขภาพที่ดี และจำเริญขึ้น ครอบครัว การงาน และการรับใช้ของข้าพระองค์จำเริญขึ้นอย่างมาก! พระคำของพระองค์สำหรับการเพิ่มพูนและการขยายตัวเพิ่มขึ้นในชีวิตของข้าพระองค์ทุกวัน ข้าพระองค์ครอบครองร่วมกับพระคริสต์ และถวายพระสิริและพระเกียรติแด่พระเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: ยากอบ 1:25; 2 โครินธ์ 3:18