จันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2013

“Phronesis” คือพลัง
“Phronesis” Is A Force

“และพระเจ้าทรงประทานสติปัญญา และความเข้าใจแก่ซาโลมอนอย่างเหลือประมาณ ทั้งพระทัยอันกว้างขวางดุจทะเลทรายที่ชายทะเล” (1 พงศ์กษัตริย์ 4:29)

คำที่แปลว่า “สติปัญญา” ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นมาจากคำในภาษาฮีบรูว่า “Phronesis” และมันคือพลังที่ควบคุมคุณ เป็นยาฝ่ายวิญญาณที่กำหนดคุณให้อยู่ในกรอบน้ำพระทัยของพระเจ้า เกินกว่าความเข้าใจทางธรรมชาติของคุณ ทำให้คุณทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ตามวิถีทางของพระองค์ ในเวลาของพระเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ของพระองค์! และยังเป็นแนวความคิดที่ยอดเยี่ยมที่ทำให้คุณคิดในแบบหนึ่ง และพูดในสิ่งที่ถูกต้องในวิธีที่ถูกต้อง ในเวลาที่ถูกต้อง เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องในสถานที่ที่ถูกต้อง
นี่คือสติปัญญาที่ซาโลมอนได้รับจากพระเจ้าซึ่งทำให้เขาได้เกิดผลในการตัดสินที่ยอดเยี่ยม มากจนพระคัมภีร์กล่าวว่า “…และคนมาจากชนชาติทั้งหลาย เพื่อฟังสติปัญญาของซาโลมอน และมาจากบรรดาพระราชาแห่งแผ่นดินโลก ผู้ได้ยินถึงสติปัญญาของพระองค์” (1 พงศ์กษัตริย์ 4:34) พระเจ้าได้ประทานความเข้าใจพิเศษให้แกซาโลมอน เขามีPhronesis
“Phronesis” ทำให้คุณตัดสินใจอย่างถูกต้อง มีการตัดสินใจที่ดี และทำสิ่งที่ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก คุณสามารถพัฒนา “Phronesis” ผ่านการศึกษาและภาวนาพระคำของพระเจ้า และผ่านทางการอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ด้วยการพูดภาษาแปลกๆ คุณอาจจะถามว่า “โอ แต่ฉันคิดว่าพระคำกล่าวว่า พระคริสต์ได้ประทานสติปัญญาจากพระเจ้าแก่เรา?”
ใช่ แต่สติปัญญานั้นคือ “sophia” (ภาษากรีก) ซึ่งหมายถึงสติปัญญาทางหลักการ หรือความรู้ถึงความจริง ซึ่งหมายถึงความเข้าใจโดยรวมของทุกสิ่ง และยังมีสติปัญญาอีกอย่างหนึ่งเรียกว่า “sunesis” คือปัญญาในการวิเคราะห์ เป็นความสามารถในการเข้าใจถึงแนวความคิดและมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างแนวความคิดเหล่านั้น คือความรวดเร็วในการเข้าใจ และการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งซึ่งมาก่อนการปฏิบัติ ในขณะที่ “Phronesis” คือความรู้ในได้การปฏิบัติ คือพลังที่ทำให้คุณทำและพูดสิ่งที่ถูกต้องก่อนที่คุณจะคิด
พระเจ้าประทาน “sophia” แก่คุณ คือความเข้าใจถึงความจริง เพื่อที่คุณจะสามารถมี “sunesis” คือความเข้าใจเพื่อจุดประสงค์ของการพัฒนา “Phronesis” ภายในคุณ แนวความคิดสำหรับความสำเร็จและชีวิตที่ไม่ธรรมดา

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่ประทานสติปัญญาเข้าในวิญญาณของข้าพระองค์ และประทานแนวความคิดเพื่อความสำเร็จ ชัยชนะ และการครอบครองแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทำสิ่งต่างๆอย่างยอดเยี่ยมในวันนี้ และตัดสินใจอย่างถูกต้องเพราะว่าสติปัญญาของพระองค์ที่เกิดผลในข้าพระองค์จากภายใน ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยากอบ 1:5


Comments are closed