อาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2013

“Epignosis” ของพระองค์
The “Epignosis” Of Him

“ด้วยเห็นแล้วว่าฤทธิ์เดชอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เราที่จะให้มีชีวิตและทางที่เป็นอย่างพระเจ้า โดยรู้จักพระองค์ (knowledge of him) ผู้ได้ทรงเรียกเราให้ถึงสง่าราศีและคุณธรรม” (2 เปโตร 1:3)

    คำว่า “ความรู้” (knowledge) ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นมาจากคำในภาษากรีกว่า “Epignosis” และมีความหมายว่าความรู้ที่ถูกต้องหรือเที่ยงตรง ความรู้เต็มล้นด้วยความใกล้ชิด หมายความว่าความเข้าใจ รู้จัก หรือรับรู้อย่างถ่องแท้ ได้รู้จักกับพระองค์อย่างสมบูรณ์ นี่คือความรู้ที่พระเจ้าทรงต้องการให้เรามี ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นกล่าวว่า เราถูกเรียกให้ถึงสง่าราศีและคุณธรรม คือชีวิตแห่งสง่าราศี เกียรติ และความยอดเยี่ยม แต่สังเกตว่าชีวิตนี้ทำงานอย่างไร นั่นคือผ่านทางความรู้ “epignosis” ของพระองค์

พระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางอาจารย์เปาโล ได้แสดงให้เราเห็นว่าจะได้รับความรู้ของพระเจ้านี้ได้ผ่านคำอธิษฐานของท่านเผื่อคริสตจักร “ข้าพเจ้าอธิษฐานว่า ขอพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา คือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงโปรดประทานให้ท่านทั้งหลาย มีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญา และความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์ และขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้น…” (เอเฟซัส 1:17-18) นี่หมายความว่าอย่างไร?

ท่านกำลังบอกว่าเมื่อคุณได้รู้จักพระเจ้าผ่านทางความสัมพันธ์พิเศษนี้ พระองค์จะทรงประทานสายตาสู่ความจริงให้แก่คุณ ใช่ พระเจ้าได้เจิมตั้งคุณไว้เพื่อชีวิตแห่งเกียรติและความยอดเยี่ยม แต่เมื่อคุณเรียนรู้เกี่ยวกับพระองค์ เมื่อคุณภาวนาพระคำ ความลับของชีวิตนี้ และการเดินในความจริงก็จะถูกเปิดเผยให้แก่คุณ

สิ่งนี้ทำให้นึกถึงความจริงที่เต็มด้วยฤทธิ์เดชใน 2 เปโตร 1:2 “ขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลาย โดยรู้จักพระเจ้าและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” อีกครั้งที่พระคัมภีร์ได้แปลความรู้ในข้อนี้จาก “epignosis” ดังนั้นยิ่งกว่าการมีชีวิตแห่งเกียรติและความยอดเยี่ยมแล้ว พระคุณและสันติสุขจะสามารถทวีคูณขึ้นในชีวิตของคุณ เมื่อคุณภาวนาพระคำของพระเจ้า

คำอธิษฐาน
    ผ่านทางการสามัคคีธรรมกับพระคำ ข้าพระองค์ได้ถูกนำเข้าสู่ความรู้ของพระเจ้าและของพระเยซูคริสต์ ข้าพระองค์มีความเข้าใจและการแยกแยะอย่างสมบูรณ์ในความจริงของพระเจ้า เพราะว่าตาฝ่ายวิญญาณของข้าพระองค์เต็มล้นไปด้วยแสงสว่าง เพื่อรู้จักความหวังของการทรงเรียกของข้าพระองค์ และสง่าราศีแห่งมรดกของพระเจ้าในธรรมิกชน ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 เปโตร 3:18; ฟิเลโมน 1:5-6


Comments are closed