พุธที่ 26 ธันวาคม 2012

เกิดเพื่อรักเหมือนพระองค์
Born To Love Like Him

“เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลาย คือให้เจ้ารักซึ่งกันและกัน เรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไร เจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น” (ยอห์น 13:34)

Continue reading


อังคารที่ 25 ธันวาคม 2012

คริสต์มาส: การเฉลิมฉลองของพระคริสต์ภายในคุณ!
Christmas: A Celebration Of Christ In You!

“พระเจ้าทรงชอบพระทัยที่จะสำแดงให้ธรรมิกชนเหล่านั้นรู้ว่า ในหมู่คนต่างชาตินั้นอะไรเป็นความมั่งคั่งแห่งข้อล้ำลึกนี้ คือที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรี” (โคโลสี 1:27)

Continue reading


จันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2012

พระเจ้าไม่ใช่เรื่องยาก
God Isn’t Difficult

“และเขาจะไม่สอนเพื่อนบ้านและพี่น้องของตนแต่ละคนว่า ‘จงรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้า’ เพราะเขาทุกคนจะรู้จักเรา ตั้งแต่คนต่ำต้อยที่สุดจนถึงคนใหญ่โตที่สุด” (ฮีบรู 8:11)

Continue reading


อาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2012

ไม่มีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่า
No Greater Love

“ไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตน” (ยอห์น 15:13)

Continue reading


เสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2012

ข่าวประเสริฐแห่งความรัก
A Gospel Of Love

“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16)

Continue reading