อังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2012

ความรักที่ไม่เห็นแก่ตัว
Selfless Love

“จงรักกันฉันพี่น้อง ส่วนการที่ให้เกียรติแก่กันและกันนั้น จงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัว” (โรม 12:10)

Continue reading


จันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2012

ผลแห่งความชอบธรรม
Fruits Of Righteousness

“จะได้เป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยผลของความชอบธรรม ซึ่งเกิดขึ้นโดยพระเยซูคริสต์ เพื่อถวายพระเกียรติและความสรรเสริญแด่พระเจ้า” (ฟิลิปปี 1:11)

Continue readingอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2012

คุณไม่จำเป็นต้องทนทุกข์
You Don’t Have To Suffer

“ประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้…” (โฮเชยา 4:6)

Continue reading


เสาร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2012

มี “ความเชี่ยวชาญ” ในพระคำแห่งความชอบธรรม
Be “Skillful” In The Word Of Righteousness

“เพราะว่าทุกคนที่ยังกินน้ำนมนั้น ยังไม่เข้าใจในเรื่องความชอบธรรม เพราะเขายังเป็นผู้เยาว์” (ฮีบรู 5:13)

Continue reading


ศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2012

“พระองค์ประทานพระคุณมากขึ้น…”
“He Gives More Grace….”

“แต่พระองค์ก็ได้ทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีก เหตุฉะนั้น พระคัมภีร์จึงกล่าวว่า พระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหอง แต่ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อม” (ยากอบ 4:6)

Continue reading