เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2013

สิทธิ์ในการใช้พระนามของพระเยซู!
The Right To Use The Name Of Jesus!

“เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูง และได้ประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์ เพื่อเพราะพระนามนั้นทุกเข่า ในสวรรค์ ที่แผ่นดินโลก ใต้พื้นแผ่นดินโลก จะคุกลงกราบพระเยซู” (ฟิลิปปี 2:9-10)

Continue reading


ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2013

ทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ภายในคุณ!
All You Need Is Inside You!

“เพราะว่าพระบิดาทรงมีชีวิตในพระองค์เองฉันใด พระองค์ก็ได้ทรงประทานให้พระบุตรมีชีวิตในพระองค์ฉันนั้น” (ยอห์น 5:26)

Continue reading


พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2013

ใช้ความเชื่อศรัทธาของคุณ
Use Your Faith

“…ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งท่านจะสั่งภูเขานี้ว่า ‘จงเลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่น’ มันก็จะเลื่อน สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งท่านทำไม่ได้ จะไม่มีเลย” (มัทธิว 17:20)

Continue reading


พุธที่ 21 สิงหาคม 2013

อาณาจักรแห่งความสว่าง
The Kingdom Of Light

“แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะ เพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” (1 เปโตร 2:9)

Continue reading


อังคารที่ 20 สิงหาคม 2013

“จงเชื่อฟังท่านเถิด…”
“Hear Ye Him…”

“เปโตรทูลยังไม่ทันขาดคำ ก็บังเกิดมีเมฆสุกใสมาปกคลุมเขาไว้ แล้วมีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั้นว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจ ท่านผู้นี้มาก จงเชื่อฟังท่านเถิด” (มัทธิว 17:1-5)

Continue reading