จันทร์ที่ 30 กันยายน 2013

เล่นบทของคุณ – บทของความรัก!
Play Your Part—The Love-part!

“ฝ่ายเราบอกท่านว่า จงรักศัตรูของท่าน จงอวยพรแก่ผู้ที่สาปแช่งท่าน จงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่าน และจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ปฏิบัติต่อท่านอย่างเหยียดหยามและข่มเหงท่าน” (มัทธิว 5:44)

Continue reading


อาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2013

อาณาจักรของพระเจ้ามาแล้ว!
The Kingdom Has Come!

“ครั้นยอห์นถูกขังไว้ในคุกแล้ว พระเยซูได้เสด็จมายังแคว้นกาลิลี ทรงประกาศข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรของพระเจ้า” (มาระโก 1:14)

Continue reading


เสาร์ที่ 28 กันยายน 2013

พระคริสต์ทรงเป็น “การทำให้หลุดพ้น” ของเรา
Christ Is Our “Riddance”

“โดยพระองค์ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ เพราะพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ให้เป็นปัญญา ความชอบธรรม การแยกตั้งไว้ และการไถ่โทษ สำหรับเราทั้งหลาย” (1 โครินธ์ 1:30)

Continue reading


ศุกร์ที่ 27 กันยายน 2013

พระองค์ทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีกแก่ผู้ที่ถ่อมใจ
He Gives More Grace To The Humble

“แต่พระองค์ก็ได้ทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีก เหตุฉะนั้น พระคัมภีร์จึงกล่าวว่า พระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหอง แต่ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อม” (ยากอบ 4:6)

Continue reading


พฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2013

การซื้อใหม่
A Fresh Purchase

“พระองค์เสด็จเข้าไปในที่บริสุทธิ์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และพระองค์ไม่ได้ทรงนำเลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไป แต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไป และทรงสำเร็จการไถ่บาปชั่วนิรันดร์แก่เรา” (ฮีบรู 9:12)

Continue reading