อังคารที่ 2 เมษายน 2013

พระเยซูถูกทำให้บาปเพื่อเรา!
Jesus Was Made Sin For Us!

“เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” (2 โครินธ์ 5:21)

Continue reading


จันทร์ที่ 1 เมษายน 2013

พระคำแห่งชีวิตของพระองค์
His Living Word

“โดยทรงตั้งพระทัยแล้ว พระองค์ก็ได้ทรงให้เราทั้งหลายบังเกิดโดยสัจวาทะ เพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นอย่างผลแรกแห่งสรรพสิ่งซึ่งพระองค์ทรงสร้าง” (ยากอบ 1:18)

Continue reading


อาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2013

คุณอยู่ที่นี่อย่างมีเป้าหมาย
You’re Here For A Purpose

“แต่ว่าจงลุกขึ้นยืนเถิด ด้วยว่าเราได้ปรากฏแก่เจ้าเพื่อจะตั้งเจ้าไว้ให้เป็นผู้รับใช้ และเป็นพยานถึงเหตุการณ์ซึ่งเจ้าเห็น และถึงเหตุการณ์ที่เราจะสำแดงตัวเราเองแก่เจ้าในเวลาภายหน้า” (กิจการ 26:16)

Continue reading


เสาร์ที่ 30 มีนาคม 2013

พูดกับภูเขา!
Talk To The Mountain!

“เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดๆ จะสั่งภูเขานี้ว่า ‘จงลอยไปลงทะเล’ และมิได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้น ก็จะเป็นตามนั้นจริง” (มาระโก 11:23)

Continue reading


ศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2013

“พระคริสต์” สถานที่ในพระเจ้า
“Christ:” A Place In God

“เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17)

Continue reading