อังคารที่ 30 เมษายน 2013

“คุณ” ที่ยิ่งใหญ่กว่า
The Greater “You”

“แต่ว่าเรามีของมีค่านี้อยู่ในภาชนะดิน เพื่อให้เห็นว่า ฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้า ไม่ได้มาจากตัวเราเอง” (2 โครินธ์ 4:7)

Continue reading


จันทร์ที่ 29 เมษายน 2013

คุณเต็มล้นด้วยพระคุณ
You’re Full Of Grace

“ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสตเจ้า ความรักแห่งพระเจ้า และความสนิทสนมซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด” (2 โครินธ์ 13:14)

Continue reading


อาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2013

“ลมหายใจแห่งความเข้าใจ”
The “Breath Of Understanding”

“แต่มีจิตวิญญาณในมนุษย์ การดลใจจากองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์กระทำให้เขาเข้าใจ” (โยบ 32:8)

Continue reading


เสาร์ที่ 27 เมษายน 2013

ยอมรับพระองค์ตามพระคำของพระองค์
Take Him At His Word

“คำของเราซึ่งออกไปจากปากของเรา จะไม่กลับมาสู่เราเปล่า แต่จะสัมฤทธิ์ผลซึ่งเรามุ่งหมายไว้ และให้สิ่งซึ่งเราใช้ไปทำนั้นจำเริญขึ้นฉันนั้น” (อิสยาห์ 55:11)

Continue reading


ศุกร์ที่ 26 เมษายน 2013

ความสัมพันธ์ที่อยู่เหนือการคาดเดา
A Relationship Beyond Assumption

“บัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ ซึ่งมีฤทธิ์อาจก่อสร้างท่านขึ้นได้ และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาวิสุทธิชน” (กิจการ 20:32)

Continue reading