ศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2012

“พระองค์ประทานพระคุณมากขึ้น…”
“He Gives More Grace….”

“แต่พระองค์ก็ได้ทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีก เหตุฉะนั้น พระคัมภีร์จึงกล่าวว่า พระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหอง แต่ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อม” (ยากอบ 4:6)

Continue reading


พฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2012

ความรู้พร้อมกับความใกล้ชิด
Knowledge With Intimacy

“ขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายยิ่งๆ ขึ้น โดยการรู้จักพระเจ้าและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (2 เปโตร 1:2)

Continue readingพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2012

ให้พระคำเข้ามา…
Let The Word In…

“การคลี่คลายพระวจนะของพระองค์ให้ความสว่าง ทั้งให้ความเข้าใจแก่คนรู้น้อย” (สดุดี 119:130)

Continue reading