About rorthai

เสาร์ที่ 30 มีนาคม 2013

พูดกับภูเขา!
Talk To The Mountain!

“เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดๆ จะสั่งภูเขานี้ว่า ‘จงลอยไปลงทะเล’ และมิได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้น ก็จะเป็นตามนั้นจริง” (มาระโก 11:23)

Continue reading


ศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2013

“พระคริสต์” สถานที่ในพระเจ้า
“Christ:” A Place In God

“เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17)

Continue reading


พฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2013

ความเชื่อเข้าใจความจริงฝ่ายวิญญาณ
Faith Apprehends Spiritual Realities

“ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นความรู้สึกมั่นใจว่า สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง” (ฮีบรู 11:1)

Continue reading


พุธที่ 27 มีนาคม 2013

เผชิญต่อความท้าทายต่างๆ!
Square Up To Challenges!

“เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงประทานจิตที่ขลาดกลัวให้เรา แต่ได้ทรงประทานจิตที่กอปรด้วยฤทธิ์ ความรัก และการบังคับตนเองให้แก่เรา” (2 ทิโมธี 1:7)

Continue reading


อังคารที่ 26 มีนาคม 2013

ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความเชื่อ
It’s Not A Faith Problem

“ประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้…” (โฮเชยา 4:6)

Continue reading