About rorthai

พฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2012

พระองค์ทรงทำให้เราคู่ควร…
He Has Made Us Worthy….

“ให้ขอบพระคุณพระบิดา ผู้ทรงทำให้เราทั้งหลายสมกับที่จะเข้าส่วนได้รับมรดกด้วยกันกับธรรมิกชนในความสว่าง” (โคโลสี 1:12)

Continue readingพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2012

เราเป็นเหมือนพระองค์!
We’re Like Him!

“เหตุฉะนั้นท่านจงเลียนแบบของพระเจ้า ให้สมกับเป็นบุตรที่รัก” (เอเฟซัส 5:1)

Continue readingอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2012

ความรักที่ไม่เห็นแก่ตัว
Selfless Love

“จงรักกันฉันพี่น้อง ส่วนการที่ให้เกียรติแก่กันและกันนั้น จงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัว” (โรม 12:10)

Continue reading


จันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2012

ผลแห่งความชอบธรรม
Fruits Of Righteousness

“จะได้เป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยผลของความชอบธรรม ซึ่งเกิดขึ้นโดยพระเยซูคริสต์ เพื่อถวายพระเกียรติและความสรรเสริญแด่พระเจ้า” (ฟิลิปปี 1:11)

Continue readingอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2012

คุณไม่จำเป็นต้องทนทุกข์
You Don’t Have To Suffer

“ประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้…” (โฮเชยา 4:6)

Continue reading