About rorthai

จันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2013

สำแดงความชอบธรรมของพระองค์
Express His Righteousness

“โดยพระองค์ ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ เพราะพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ให้เป็นปัญญาและความชอบธรรมของเรา และเป็นผู้ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์ และทรงเป็นผู้ไถ่เราไว้ให้พ้นบาป” (1 โครินธ์ 1:30)
Continue reading


อาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2013

บัพติสมาเข้าในพระเยซูคริสต์
Baptized Into Jesus Christ

“ท่านไม่รู้หรือว่า เราทั้งหลายที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ ก็ได้รับบัพติศมานั้นเข้าในความตายของพระองค์ เหตุฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน” (โรม 6:3-4)

Continue reading


เสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2013

โลกเป็นของคุณ!
The World Is Yours!

“เหตุฉะนั้น อย่าให้ผู้ใดยกมนุษย์ขึ้นอวด ด้วยว่าสิ่งสารพัดเป็นของท่านทั้งหลาย” (1 โครินธ์ 3:21)

Continue reading


ศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2013

ครูที่อยู่ภายในคุณ
Your Indwelling Teacher

“เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพลการ แต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยิน และพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้น” (ยอห์น 16:13)

Continue reading


พฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2013

ผู้รับสติปัญญาของพระองค์
Partakers Of His Wisdom

“…และเข้าในความรู้ความล้ำลึกของพระเจ้า คือพระคริสต์” (โคโลสี 2:1-3)

Continue reading