About rorthai

อังคารที่ 26 มีนาคม 2013

ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความเชื่อ
It’s Not A Faith Problem

“ประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้…” (โฮเชยา 4:6)

Continue reading


จันทร์ที่ 25 มีนาคม 2013

บทเรียนสำหรับชีวิต
A Lesson For Life

“ส่วนภรรยาของโลท ผู้อยู่ข้างหลังโลท เหลียวกลับไปมองดู นางจึงกลายเป็นเสาเกลือไป” (ปฐมกาล 19:24-26)

Continue reading


อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2013

จงอย่ากลัว เพียงเชื่อเท่านั้น
Don’t Be Afraid; Only Believe

“…เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้น ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์” (ฮีบรู 11:6)

Continue reading


เสาร์ที่ 23 มีนาคม 2013

กลุ่มปัญญาชนที่สุดยอดของพระเจ้า
“God’s Super-intelligentsia”

“เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงประทานจิตที่ขลาดกลัวให้เรา แต่ได้ทรงประทานจิตที่กอปรด้วยฤทธิ์ ความรัก และการบังคับตนเองให้แก่เรา…” (2 ทิโมธี 1:7)

Continue reading


ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2013

รับพระคุณและครอบครอง
Receive Grace And Reign

“เพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียว เป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนนั้นคนเดียว มากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูลย์ และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิต และครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียว คือพระเยซูคริสต์” (โรม 5:17)

Continue reading