About rorthai

เสาร์ที่ 6 เมษายน 2013

การเปิดเผยความเป็นอมตะ
Immortality Unveiled

“แต่บัดนี้ได้ทรงสำแดงให้ประจักษ์โดยการที่พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราเสด็จมา ผู้ได้ทรงกำจัดความตายให้สูญสิ้น และได้ทรงนำชีวิตและสภาพอมตะให้กระจ่างแจ้งโดยข่าวประเสริฐ” (2 ทิโมธี 1:10)

Continue reading


ศุกร์ที่ 5 เมษายน 2013

รอดเพื่อช่วยคนอื่นให้รอด
Saved To Save Others

“เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค” (มัทธิว 28:19-20)

Continue reading


พฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2013

“…พระสิริที่จะมาภายหลัง”
“…The Glory That Should Follow”

“…เขาได้สืบค้นหาบุคคลและเวลา ซึ่งพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้ทรงสถิตอยู่ในตัวเขาได้ทรงบ่งไว้ เมื่อเขาได้ทำนายถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์ และถึงพระสิริที่จะมาภายหลัง” (1 เปโตร 1:10-11)

Continue reading


พุธที่ 3 เมษายน 2013

บัดนี้ความชอบธรรมเป็นของคุณแล้ว!
Righteousness Is Yours Now!

“แต่บัดนี้ได้ปรากฏแล้วว่า ความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้านั้นปรากฏนอกเหนือกฎบัญญัติ ธรรมบัญญัติกับพวกผู้เผยพระวจนะเป็นพยานอยู่ คือความชอบธรรมของพระเจ้า ซึ่งทรงประทานโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์แก่ทุกคนที่เชื่อ เพราะว่าคนทั้งหลายไม่ต่างกัน” (โรม 3:21-22)

Continue reading


อังคารที่ 2 เมษายน 2013

พระเยซูถูกทำให้บาปเพื่อเรา!
Jesus Was Made Sin For Us!

“เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” (2 โครินธ์ 5:21)

Continue reading