About rorthai

ศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2013

ยึดติดชีวิตของคุณบนพระคำของพระองค์
Anchor Your Life On His Word

“ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่ถ้อยคำของเราจะสูญหายไปหามิได้เลย” (มัทธิว 24:35)

Continue reading


พฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2013

ความชอบธรรมของเรา: คืออะไรและให้อะไร
Our Righteousness: What It Is And What It Gives

“โดยพระองค์ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ เพราะพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ให้เป็นปัญญา ความชอบธรรม การแยกตั้งไว้ และการไถ่โทษ สำหรับเราทั้งหลาย” (1 โครินธ์ 1:30)

Continue reading


พุธที่ 28 สิงหาคม 2013

“สัมผัส” ของความเชื่อ
The “Touch” Of Faith

“พระเยซูจึงตรัสถามว่า “ใครได้ถูกต้องเรา” เมื่อคนทั้งหลายได้ปฏิเสธ เปโตรกับคนที่อยู่ด้วยกันจึงทูลว่า “อาจารย์เจ้าข้า ก็เป็นเพราะประชาชนเบียดเสียดพระองค์ และพระองค์ยังทรงถามอีกหรือว่า `ใครได้ถูกต้องเรา’ (ลูกา 8:45)

Continue reading


อังคารที่ 27 สิงหาคม 2013

คุณอยู่ในงานพันธกิจ
You’re On A Mission

“ฝ่ายพระองค์จึงตรัสสั่งพวกสาวกว่า “เจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน” (มาระโก 16:15)

Continue reading


จันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2013

มีความมั่นใจ: พระคำไม่เคยสูญไป!
Be Confident: The Word Never Fails!

“ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้ว จะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์” (ฟิลิปปี 1:6)

Continue reading