วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน     2020                                                                                                                                                                         

มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคำพูด
It’s About Words

เพราะว่าพวกท่านจะพ้นผิด หรือถูกตัดสินลงโทษ ก็เพราะคำพูดของท่าน (มัทธิว 12:37)

เหตุผลหลักที่คริสเตียนบางคนไม่เคยเพลิดเพลินกับความงดงาม และพระสิริของการเป็นคริสเตียนก็เพราะพวกเขาไม่เคยเข้าใจความสำคัญของคำพูดอย่างแท้จริง แม้ว่าพวกเขาจะบังเกิดใหม่มานานแล้ว แต่พวกเขาก็ต่อสู้ดิ้นรนเป็นส่วนใหญ่ ในที่สุดภายหลังจากการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อดำเนินชีวิตคริสเตียนอยู่หลายปีบางคนก็ยอมแพ้ เพราะว่าพวกเขาไม่เข้าใจหลักการพื้นฐานของชีวิตคริสเตียน มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคำพูด!

เราดำเนินการในความเป็นจริงของคนที่ถูกสร้างใหม่ผ่านทางคำพูด นี่คือหลักการฝ่ายวิญญาณที่ทำให้เกิดความรอดตั้งแต่แรก “คือ​ว่า​ถ้า​ท่าน​จะ​ยอม​รับ​ด้วย​ปาก​ของ​ท่าน​ว่า​พระ​เยซู​ทรง​เป็น​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า และ​เชื่อ​ใน​ใจ​ว่า พระ​เจ้า​ได้​ทรง​ให้​พระ​องค์​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ความ​ตาย ท่าน​จะ​รอด เพราะ​ว่า​การ​เชื่อ​ด้วย​ใจ​ก็​นำ​ไป​สู่​ความ​ชอบ​ธรรม และ​การ​ยอม​รับ​ด้วย​ปาก​ก็​นำ​ไป​สู่​ความ​รอด” (โรม 10:9-10)

ความรอดของเรานั้นเกิดขึ้นเมื่อเราเปล่งเสียงแห่งความเชื่อของเราว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ความรอดคือจุดเริ่มต้นของพระพรทั้งหมดในพระคริสต์ และถ้าหลักการนี้เกิดผลในเรื่องความรอด ก็จะเกิดผลสำหรับทุกสิ่งในพระคริสต์ด้วย

ในระหว่างการปฏิบัติพันธกิจบนแผ่นดินโลก พระเยซูเจ้าประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ เพราะว่าพระองค์พูดและดำเนินชีวิตอยู่ในคำพูดของพระบิดา ในยอห์น 12:49 พระองค์พูดว่า “เพราะ​เรา​ไม่​ได้​กล่าว​ตาม​ใจ​เรา​เอง แต่​พระ​บิดา​ผู้​ทรง​ใช้​เรา​มา​เป็น​ผู้​บัญ​ชา​เรา​ว่า​จะ​กล่าว​อะไร​หรือ​พูด​อะไร” ฮีบรู 13:5-6 อ้างอิงถึงหลักการเดียวกัน ซึ่งกล่าวว่า “ให้การสนทนาของท่านปราศจากความโลภ จง​พอใจ​ใน​สิ่ง​ที่​ท่าน​มี​อยู่ เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ได้​ตรัส​ว่า เรา​จะ​ไม่​ละ​ท่านหรือ​ทอด​ทิ้ง​ท่าน​เลย เพราะ​ฉะนั้น​เรา​อาจ​กล่าว​ด้วย​ความ​มั่นใจ​ว่า องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​เป็น​พระ​ผู้​ช่วย​ของ​ข้าพ​เจ้า ข้าพ​เจ้า​จะ​ไม่​กลัว ใคร​จะ​ทำ​อะไร​กับ​ข้าพ​เจ้า​ได้​เล่า?”

ข้อพระคัมภีร์ที่พึ่งกล่าวไปบ่งบอกว่าคำสารภาพของเราควรสอดคล้องกับพระคำของพระเจ้า เพราะว่าเราเป็นลูกของพระคำ เราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยพระคำ จงระลึกถึงพระคำของพระเยซูในตอนเริ่มต้นของเรา เพราะว่าพวกท่านจะพ้นผิด หรือถูกตัดสินลงโทษ ก็เพราะคำพูดของท่านมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคำพูดของคุณ นั่นคือคำพูดที่ถูกต้องที่ออกมาจากริมฝีปากของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ด้วยคำพูดที่เป็นประโยชน์และเต็มไปด้วยความเชื่อของฉัน ฉันสร้างสรรค์ชีวิตแห่งชัยชนะและอนาคตที่เต็มไปด้วยพระพร ฉันปรับแต่งชีวิตและอนาคตของฉันให้สอดคล้องกับการจัดเตรียมและลิขิตชีวิตของพระเจ้าสำหรับฉันและทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับฉัน ฉันยึดมั่นในการกล่าวสารภาพด้วยความเชื่ออย่างไม่ลังเล ฉันป่าวประกาศว่าฉันดำเนินชีวิตอยู่ในสุขภาพของพระเจ้า ความอุดมสมบูรณ์เหนือธรรมชาติ และในชัยชนะและความเจริญรุ่งเรืองที่ต่อเนื่อง ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:2 โครินธ์ 4:13; มาระโก 11:23