วันอังคารที่ 21 มกราคม    2020       

การเข้าไปถึงพระเจ้า
Divine Access

ที่จริงเธอมารับตำแหน่งราชินีก็เพื่อยามวิกฤตเช่นนี้ก็เป็นได้นะ ใครจะรู้? (เอสเธอร์ 4:14)

มีคนในโลกนี้ที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้เพื่อให้การเข้าถึงแก่ผู้อื่น นั่นคือการเข้าถึงความมั่งคั่ง ฤทธิ์อำนาจ ทรัพยากรฯลฯ พระองค์ได้กำหนดให้บางคนเป็นการเข้าถึงของคุณ และคุณอาจไม่สามารถเข้าถึงสิ่งนั้นได้ยกเว้นผ่านทางบุคคลนั้น นี่เป็นเพราะว่าพระองค์จะใช้มนุษย์อีกคนหนึ่งในการทำงานกับมนุษย์และอวยพรมนุษย์

ยกตัวอย่างเช่นใน 1 พงษ์กษัตริย์ 17:9 (ฉบับ ASV) พระเจ้าตรัสกับเอลียาห์ว่า “จง​ลุก​ขึ้น​ไป​ยัง​เมือง​ศา​เร​ฟัท ซึ่ง​ขึ้น​กับ​เมือง​ไซ​ดอน และ​อา​ศัย​อยู่​ที่​นั่น นี่​แน่ะ เรา​ได้​สั่ง​หญิง​ม่าย​คน​หนึ่งที่​นั่น​ให้เลี้ยงดูเจ้า” นั่นเป็นช่วงเวลาของการกันดารอาหารอย่างรุนแรง และถ้าเอลียาห์จะมีอาหารกินก็จะมาจากผู้หญิงคนนั้น เอลียาห์สามารถเลือกที่จะไปที่ไหนก็ได้ แต่ถ้าเขาจะเดินตามน้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าในช่วงเวลานั้นก็ต้องผ่านทางผู้หญิงคนนั้น

สำหรับผู้หญิงคนนั้นเอลียาห์คือการเข้าถึงระดับต่อไปของเธอ เธอตกอยู่ในความอัตคัดขัดสน และถ้าเธอจะออกมาจากความมอซอนั้นได้ก็จะเกิดขึ้นเนื่องจากการเชื่อมโยงกับเอลียาห์ ผ่านทางเอลียาห์เธอได้รับการเลี้ยงดูและเปลี่ยนจากความอัตคัดสู่ความเจริญรุ่งเรือง (อ่านเรื่องราวทั้งหมดใน 1 พงษ์กษัตริย์ 17) นั่นไม่ใช่ทั้งหมด เมื่อลูกชายของเธอป่วยและเสียชีวิต เธอก็ได้รับการอัศจรรย์ นั่นคือเด็กหนุ่มคนนี้ถูกทำให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยผู้เผยพระวจนะเอลียาห์

เช่นเดียวกับที่ลูกหลานของอิสราเอลเป็นทาสในอียิปต์จนกระทั่งโมเสสตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้าเพื่อนำพวกเขาออกมา เขาคือการเข้าถึงของพวกเขา พระเยซูเองคือการเข้าถึงการทรงสถิตของพระบิดาของเรา และพระองค์ก็รู้เรื่องนี้ พระองค์กล่าวว่า ไม่​มี​ใคร​มา​ถึง​พระ​บิดา​ได้​นอก​จาก​จะ​มา​ทาง​เรา (ยอห์น 14:6)

จงตระหนักถึงคนเหล่านั้นที่คุณจะให้การเข้าถึงและพร้อมที่จะทำสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงวางไว้ในหัวใจของคุณ เพื่อประโยชน์หรือข้อได้เปรียบของพวกเขา นอกจากนี้จงตระหนักถึงผู้คนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงวางไว้ในเส้นทางของคุณเพื่อให้การเข้าถึงแก่คุณ ไม่ว่าจะเป็นพันธกิจ งาน อาชีพ การเมืองของคุณฯลฯ นี่เป็นหลักการในแผ่นดินของพระเจ้า และคุณต้องเข้าใจสิ่งนี้

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันเป็นคำตอบให้กับเสียงร้องของหลายๆ คนและวิธีแก้ปัญหาแก่โลกของฉัน! ดวงตาแห่งความเข้าใจของฉันเต็มไปด้วยความสว่างเพื่อตระหนักและให้การเข้าถึงแก่ผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงวางไว้ในเส้นทางของฉัน และฉันมีความสามารถทั้งในฝ่ายวิญญาณและทางการเงินที่จะทำให้วัตถุประสงค์นี้สำเร็จ นอกจากนี้ฉันตระหนักและใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากผู้ที่ได้รับการเสริมกำลังจากพระเจ้าในการให้การเข้าถึงระดับต่อไปและสูงขึ้นแก่ฉันในการทำงาน พันธกิจของฉันฯลฯ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:2 โครินธ์ 9:9-10; ปฐมกาล 12:2; ฮีบรู 13:16; ลูกา 6:38