วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม   2019

เราไม่ได้เป็นแค่มนุษย์
We’re Not Mere Humans

ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านทั้งหลายที่วางใจในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพื่อให้ท่านรู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์..” (1 ยอห์น 5:13)

ในข้อพระคัมภีร์ข้างบนอัครทูตยอห์นพูดว่า “ฉันต้องการให้คุณรู้ว่าคุณมีชีวิตนิรันดร์” นี่ทำให้เรารู้ว่าในฐานะคริสเตียนเราไม่ได้เป็นแค่มนุษย์เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่คุณจะเชื่อ ยอมรับ และเข้าใจสิ่งนี้ เพราะจนกว่าคุณจะรู้ว่าคุณไม่ใช่แค่มนุษย์ คุณก็จะต้องเผชิญกับสิ่งที่มนุษย์ต้องเผชิญ นั่นคืออิทธิพลที่เสื่อมทรามของโลกปัจจุบันนี้ พระคัมภีร์กล่าวว่าเราได้​พ้น​จาก​ความ​เสื่อม​ทราม​ที่​มี​อยู่​ใน​โลก​อัน​เกิด​จาก​ความ​ปรารถ​นา​ชั่ว ด้วยการ​มี​ส่วน​ใน​พระ​ลักษณะ​ของ​พระ​เจ้า (2 เปโตร 1:4)

มีบางอย่างเกิดขึ้นจริงๆ เมื่อคุณบังเกิดใหม่ นั่นคือคุณเกิดใหม่จริงๆ 2 โครินธ์ 5:17 กล่าวว่า ฉะนั้น​ถ้า​ใคร​อยู่​ใน​พระ​คริสต์ เขา​ก็​เป็น​คน​ที่​ถูก​สร้าง​ใหม่​แล้ว สิ่ง​สาร​พัด​ที่​เก่าๆ ก็​ล่วง​ไป นี่​แน่ะ​กลาย​เป็น​สิ่ง​ใหม่​ทั้ง​นั้น นี่ไม่ใช่แค่คำพูดติดปาก! การอยู่ในพระคริสต์หมายความว่าคุณบังเกิดเข้าสู่พระคริสต์ นั่นคือบัพติศมาเข้าสู่พระคริสต์ (กาลาเทีย 3:27) นี่หมายความว่าคุณถูกฝังเข้าไปในพระองค์และเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์

ตอนนี้ที่คุณอยู่ในพระคริสต์แล้ว คุณก็มีชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้า คุณเป็นสิ่งมีชีวิตอีกประเภทหนึ่ง และตามพระคัมภีร์คุณไม่ได้มี 2 ธรรมชาติ นั่นคือธรรมชาติเก่าของคุณที่ถูกตรึงไว้กับพระคริสต์ (โรม 6:6) คุณมีอีกชีวิตหนึ่ง ชีวิตที่เป็นขึ้นมาจากความตาย อยู่ในตัวของคุณตอนนี้

ยากอบ 1:18 กล่าวว่า เมื่อ​ตั้ง​พระ​ทัย​แล้ว พระ​องค์​ทรง​ให้​เรา​บัง​เกิด​ด้วย​พระ​วจนะ​แห่ง​ความ​จริง เพื่อ​ให้​เรา​เป็น​ผลิต​ผล​แรก​ของ​สิ่ง​ต่างๆ ที่​พระ​องค์​ทรง​สร้าง ส่วนที่ขีดเส้นใต้บ่งบอกว่าคุณเป็นมนุษย์อีกประเภทหนึ่ง นั่นคือมนุษย์ประเภทเดียวกับ “พระเจ้า” การบังเกิดใหม่ทำให้คุณไม่เพียงแค่ถูกนำไปสู่ความรู้เกี่ยวกับพระคริสต์เท่านั้น แต่เข้าสู่ความเป็นหนึ่งกับพระคริสต์ที่ทำให้คุณเป็นผู้ร่วมของความเป็นพระเจ้า ไม่น่าแปลกใจที่พระเยซูตรัสไว้ในยอห์น 10:34 ว่า “…ใน​พระ​คัม​ภีร์​ของ​ท่าน​มี​คำ​เขียน​ไว้​ไม่​ใช่​หรือ​ว่า เรา​กล่าว​ว่า​พวก​ท่าน​เป็น​พระ?...” ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันเป็นมนุษย์ประเภทเดียวกับพระเจ้า เพราะว่าฉันมีชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้าในวิญญาณของฉัน ฉันหยุดเป็นมนุษย์ เพราะว่าฉันไม่ได้ถูกนำเข้าไปสู่ความรู้เกี่ยวกับพระคริสต์เท่านั้น แต่เข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าซึ่งทำให้ฉันเป็นผู้ร่วมส่วนของความเป็นพระเจ้า ฉันรู้ว่าฉันเป็นใคร! ดังนั้นฉันจึงปกครองและครอบครองในชีวิตนี้ ด้วยการมีชัยอย่างเปี่ยมด้วยพระสิริโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาเมน!

ศึกษาเพิ่มเติม:1 เปโตร 1:23; ยอห์น 1:13; เอเฟซัส 4:24