วันอังคารที่21 พฤษภาคม
ให้การศึกษาแก่มนุษย์ภายใน
Educating The Inward Man

“…อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ” (โรม 12:2)
Continue reading


วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม
มนุษย์ภายใน: ตัวตนที่แท้จริงของคุณ
The Inward Man: The Real You

“แต่จงประดับด้วยบุคลิกที่ซ่อนอยู่ในใจ ด้วยเครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมสลาย คือด้วยจิตใจที่สุภาพอ่อนโยนและจิตใจที่สงบ ซึ่งเป็นสิ่งล้ำค่ายิ่งนักในสายพระเนตรพระเจ้า”(1 เปโตร 3:4)
Continue reading


วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม
ยกระดับชีวิตของคุณจากจากพระสิริสู่พระสิริ
From Glory To Glory

“…อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ …เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม” (โรม 12:1-2)
Continue reading


วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม
ข้อเท็จจริงที่สำคัญ 3 ประการของการประกาศนำดวงวิญญาณ
Three Important Facts For A Soul Winner

“…เขาผู้ประกาศนำดวงวิญญาณก็ฉลาด” (สุภาษิต 11:30)

Continue reading


วันศุกร์ 17 พฤษภาคม
คนใหม่ที่ไม่มีอดีต
A New Man Without A Past

“ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17)

Continue reading