จันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2017
ตอบสนองต่อพระคำ
Responding To The Word

“…เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่า…เพราะฉะนั้นเราอาจกล่าวด้วยความมั่นใจว่า…” (ฮีบรู 13:5-6)

Continue reading


อาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2017
ความเชื่อเป็นมากกว่าเหตุผล
Faith Is Beyond Reason

“ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้ เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็น” (ฮีบรู 11:1)

Continue reading


เสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2017
การทรงนำและทิศทางผ่านทางพระคำ
Guidance And Direction Through The Word

“พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์” (สดุดี 119:105)

Continue reading


ศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2017
วิญญาณและชีวิต
Spirit And Life

“และให้คนที่วางใจในเราดื่ม ตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่า ‘แม่น้ำที่มีน้ำดำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในคนนั้น’” (ยอห์น 7:38)

Continue reading


พฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2017
พูดชีวิตเสมอ
Speak Life Always

“ความตายและชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้น และผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมัน” (สุภาษิต 18:21)

Continue reading