ศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2017
คำพยานของพระคำที่แท้จริง
True Confession Of The Word

“ข้าพเจ้ากำชับท่านเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ผู้ประทานชีวิตแก่ทุกสิ่ง และเฉพาะพระพักตร์พระเยซูคริสต์ ผู้ประทานคำพยานด้วยการกล่าวคำยอมรับอย่างดีต่อหน้าปอนทิอัส ปีลาต” (1 ทิโมธี 6:13)

Continue reading