จันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2017
ทุกสิ่งเป็นของคุณ
All Things Are Yours

“เพราะฉะนั้น อย่าให้ใครยกมนุษย์ขึ้นอวด เพราะว่าทุกสิ่งเป็นของท่านทั้งหลาย” (1 โครินธ์ 3:21)

Continue reading