จันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2017
ดำเนินชีวิตในพระคริสต์
Living In Christ

“ถ้าพวกท่านติดสนิทอยู่กับเราและถ้อยคำของเราติดสนิทอยู่กับท่านแล้ว ท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้น” (ยอห์น 15:7)

Continue reading