<a href=”http://rorthai.com/alatir/wp-content/uploads/2012/11/PastorChris02.jpg”><img src=”http://rorthai.com/alatir/wp-content/uploads/2012/11/PastorChris02.jpg” alt=”" title=”PastorChris02″ width=”92″ height=”140″ class=”alignleft size-full wp-image-548″/></a>อังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2017

<strong>พระองค์ยังทรงเป็นสติปัญญาของคุณด้วย<strong>

He’s Also Your Wisdom

                  “เพื่อไม่ให้มนุษย์สักคนหนึ่งโอ้อวดเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้ โดยพระองค์ ท่านทั้งหลายจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นพระปัญ-ญาจากพระเจ้าสำหรับเรา ทรงเป็นผู้ทำให้เราชอบธรรม ทรงเป็นผู้ชำระเราให้บริสุทธิ์ และทรงเป็นผู้ไถ่บาป” (1 โครินธ์ 1:29-30)

<!–more–>

 

                  <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เหมือนที่พระคริสต์ทรงเป็นชีวิตของคุณ (โคโลสี 3:3) และทรงเป็นความชอบธรรม การชำระ และการไถ่ของคุณ พระองค์ยังทรงเป็นสติปัญญาของคุณด้วย ในการที่พระองค์เป็นสติปัญญาของคุณหมายความว่าคุณเป็นผู้สำแดงสติปัญญาและความรู้ทั้งสิ้น เพราะว่าพระคำกล่าวไว้ว่าสติปัญญาและความรู้ทั้งสิ้นอยู่ในพระองค์ (โคโลสี 2:3) และพระองค์ทรงสถิตภายในคุณ

 

                  <p>เมื่อคุณพูดหรือทำสิ่งต่างๆ สติปัญญาได้รับการเห็นและได้ยิน คุณมีแนวความคิดที่ถูกต้อง เพราะว่าพระคริสต์ได้ทรงรับการแต่งตั้งให้เป็นสติปัญญาของคุณ ตระหนักในสิ่งนี้ ตอบสนองโดยการประกาศว่า “พระคริสต์ทรงเป็นสติปัญญาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายอดเยี่ยม และข้าพเจ้าทำสิ่งที่ยอดเยี่ยม” บางคนอาจได้ยินคุณพูดแบบนี้และคิดว่าคุณมีความเย่อหยิ่ง แต่คุณไม่ได้เย่อหยิ่ง คุณกำลังสถาปนาความจริงเกี่ยวกับผู้ที่คุณเป็นในพระคริสต์

 

                  <p>พระวิญญาณแห่งสติปัญญาที่เปาโลได้พูดไว้ในเอเฟซัส 1:17 อยู่ภายในคุณ แม้ในเวลานี้ ประกาศว่าสติปัญญาของพระเจ้าได้รับการมองเห็นและได้ยินภายในคุณในวันนี้ และที่คุณจะจำเริญขึ้นโดยสติปัญญาในการดำเนินไปในน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระเจ้า ยืนยันว่าพลังและการควบคุมในการอยู่ในศูนย์กลางแห่งน้ำพระทัยของพระเจ้า และมีสายตาที่จะมองเห็นความจริงแห่งแผ่นดินของพระเจ้าที่ทำงานอยู่ในชีวิตของคุณ

 

                  <p>ตระหนักและรู้ว่าคุณเต็มไปด้วยสติปัญญาของพระเจ้า ตอนนี้และอีกครั้งหนึ่ง ประกาศอย่างตั้งใจว่าสติปัญญาของพระเจ้าอยู่ในใจของคุณและอยู่ในปากของคุณที่คนอื่นจะได้ยินและได้เห็น!

 

<strong>ถ้อยคำแห่งความเชื่อ<strong>

                  <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ข้าพเจ้ามีสติปัญญาที่ยอดเยี่ยม เพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นสติปัญญาของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าคิดต่างออกไป เพราะว่าพระคำของพระเจ้าได้ให้แนวความคิดใหม่แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีสติปัญญาของผู้ชอบธรรม ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าจำเริญขึ้นในน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระเจ้า ข้าพเจ้าทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างยอดเยี่ยม ในนามพระเยซู อาเมน

<strong>ศึกษาเพิ่มเติม: <strong> 1 โครินธ์ 2:12-13; ยากอบ 3:13