วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน
2 แง่มุมของชีวิตในพระคริสต์
Two Aspects Of The Christ-Life

“พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16)

     ชีวิตในพระคริสต์มี 2 แง่มุม นั่นคือแง่มุมทางกฎหมายและแง่มุมของชีวิต ทั้ง 2 ด้านนี้ถูกแสดงให้เห็นในข้อพระคัมภีร์หลักของเรา แง่มุมทางกฎหมายหมายถึงทุกสิ่งที่เราเป็น ทุกสิ่งที่เรามี ทุกสิ่งที่เราสามารถทำได้ และตำแหน่ง ระดับ และสิทธิอำนาจของเราที่เราได้รับในพระคริสต์

เราอ่านว่าพระเจ้าได้ประทานพระบุตรของพระองค์และทุกคนที่วางใจในพระองค์จะไม่พินาศ นั่นเป็นการป่าวประกาศทางกฎหมาย หลังจากนั้นข้อนั้นสรุปโดยกล่าวว่าสิ่งที่คุณมีโดยการวางใจในพระองค์ คือ “ชีวิตนิรันดร์” การมีชีวิตนิรันดร์คือแง่มุมที่ 2 ซึ่งคือแง่มุมของชีวิตในพระคริสต์

แง่มุมของชีวิตของชีวิตในพระคริสต์หมายถึงทุกสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำหรือกำลังทำในวิญญาณ จิตใจ และร่างกายของเราผ่านทางพระคำ นั่นคือพัฒนาเราตามพระฉายของพระคริสต์และพระบิดา แง่มุมของชีวิตนี้ถูกเปิดใช้งานโดยถ้อยคำแห่งความเชื่อของคุณ หมายความว่าสิ่งนี้เกิดผลเมื่อคุณกล่าวยืนยันเท่านั้น

ในทางกลับกันแง่มุมทางกฎหมายให้สิทธิอำนาจแก่คุณ คุณรับรู้พระคำและปฏิบัติตามนั้น เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการได้รับการแจ้งว่าสิ่งใดที่เป็นของคุณ คุณคือใคร และมรดกของคุณในพระคริสต์

ตอนนี้ถ้าปราศจากความเข้าใจ 2 แง่มุมนี้อาจมีการผสมปนเปตามที่หลายคนทำ พวกเขาไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างแง่มุมทางกฎหมายและของชีวิต ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้พระคำได้อย่างถูกต้อง

ยกตัวอย่างเช่น สุขภาพของพระเจ้าเป็นของคุณ ไม่ใช่สิ่งที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนในการอธิษฐานเพื่อพยายาม “อ้างสิทธิ์” ตอนนี้สิ่งนี้เป็นของคุณแล้ว มันไม่ได้อยู่กับพระเจ้าหรือมาร อย่างไรก็ตามคุณทำให้สิ่งนี้เป็นของคุณจริงๆได้โดยผ่านการสารภาพพระคำของพระเจ้า สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ฉวยโอกาสจากทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อข้าพระองค์อันเป็นผลมาจากการตายแทนของพระเยซูและรับรู้ถึงผลประโยชน์ของการเป็นขึ้นมาจากความตายที่เปี่ยมด้วยพระสิริของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์และทุกสิ่งที่มีความหมายกับข้าพระองค์ ข้าพระองค์แข็งแรง มีชีวิตชีวา เจริญรุ่งเรือง และมีชัยชนะทุกวัน ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 10:9-10; ฟีเลโมน 1:6


Comments are closed