เสาร์ ที่ 30 ธันวาคม 2017
ไว้วางใจว่าพระองค์จะทรงดูแลคุณ
Trust Him To Take Care Of You

“…ถ้าผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะรักษาคำของเรา และพระบิดาของเราจะทรงรักเขา แล้วพระบิดากับเราจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขา” (ยอห์น 14:23)

    สิ่งที่พระเยซูได้ตรัสไว้ในข้อพระคำตอนต้นเป็นสิ่งที่น่าประทับใจอย่างมาก! จินตนาการถึงตอนที่พระเยซูอาศัยอยู่นบ้านของคุณ ผู้ทำการอัศจรรย์อยู่ภายใต้หลังคาเดียวกันกับคุณ! นั่นคงจะเป็นช่วงเวลาที่การต่อสู้ดิ้นรนหมดไป คุณจะไม่ต้องกังวลว่าจะจ่ายใบเรียกเก็บเงินของคุณอีกต่อไป เพราะว่าคุณรู้ว่ากับพระเยซูนั้น ทุกสิ่งได้รับการดูแล ข้าพเจ้าแน่ใจว่าคุณจะไม่มีอะไรที่ต้องกังวลในโลกนี้

แต่คุณทราบหรือไม่ว่าความคิดอะไรที่พระเจ้าต้องการให้คุณมี? ในความเป็นจริง พระองค์ทรงสถิตอยู่ภายในคุณ และอยู่กับคุณ พระองค์ทรงอยู่ในบ้านกับคุณ นั่นหมายความว่าคุณไม่ต้องกังวลหรือกลัวว่าคุณจะมีเงินพอใช้หรือไม่ คุณไม่ต้องพูดหรือทำสิ่งต่างๆ เหมือนกับว่าพระเจ้าหายไป หรืออยู่ห่างไกล และคุณไม่รู้ว่าพระองค์ทรงอยู่ที่ไหน ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ที่นั่นคือศูนย์บัญชาการของพระองค์ นี่คือเหตุผลที่พระองค์ตรัสกับเราว่า “…อย่ากระวนกระวายว่า เราจะเอาอะไรกิน หรือจะเอาอะไรดื่ม หรือจะเอาอะไรนุ่งห่ม (เพราะว่าพวกต่างชาติแสวงหาสิ่งของทั้งปวงนี้) แต่ว่าพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่า ท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้” (มัทธิว 6:31-32)

ไว้วางใจพระองค์สำหรับเงินที่จะมาจ่ายค่าเล่าเรียนของคุณ ไว้วางใจพระองค์สำหรับเงินค่าเล่าเรียนของลูก ไว้วางใจพระองค์สำหรับเงินที่จะมาจ่ายค่าผ่อนบ้าน หรือซื้อบ้านใหม่ ไว้วางใจพระองค์ที่จะดูและคุณและทำให้ชีวิตของคุณมีสง่าราศีแม้ถ้าหากคุณมีหนี้ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของคุณ และพระองค์ยิ่งใหญ่! คุณไม่ต้องร้องหรือขอให้มนุษย์คนใดช่วย ทำตามพระคำของพระองค์ มอบความกระวนกระวายของคุณไว้ที่พระองค์ และ “ไปเข้านอน” ผ่อนคลาย โดยรู้ว่าพระองค์ทรงดูแลคุณแล้ว พระองค์ตรัสไว้ในมัทธิว 11:28 “บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข” ฮาเลลูยา!

มีเพียงสิ่งเดียวที่พระองค์ต้องการให้คุณทำ “แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้แก่ท่าน” (มัทธิว 6:33) ให้งานของพระเจ้าในการนำวิญญาณเป็นหน้าที่อันดับหนึ่งของคุณ และมองดูพระองค์ดูแลทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงของข้าพเจ้า ดังนั้น ข้าพเจ้าไม่ขัดสนสิ่งใด ความต้องการทั้งหมดของข้าพเจ้าได้รับการตอบสนอง และการเงินของข้าพเจ้าได้รับการทวีคูณขึ้นโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพเจ้ามีมากเกินพอที่จะดูแลคนอื่นและเป็นพระพรแก่โลกของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่มีความรู้สึกขัดสนหรือข้อจำกัด เพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นความเพียงพอของข้าพเจ้า สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟีลิปปี 4:19; มัทธิว 6:31-32


Comments are closed