จันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2016

ไว้วางใจพระองค์สำหรับการอัศจรรย์
Trust Him For A Miracle

“ทั้งนี้พระเจ้าก็ทรงเป็นพยานด้วยโดยหมายสำคัญ การอัศจรรย์ และการอิทธิฤทธิ์ต่างๆ นานา และโดยของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ตาม
พระประสงค์ของพระองค์” (ฮีบรู 2:4)

    พระคัมภีร์ใหม่ได้บอกเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับการอัศจรรย์ที่พระเยซูได้กระทำตอนที่พระองค์ทรงอยู่ในโลกนี้ ยอห์น 2:23 บอกเราว่าหลายคนได้เชื่อในพระองค์เมื่อพวกเขาเห็นการอัศจรรย์ที่พระองค์ได้ทำ แต่มีหลายคนในสมัยของพระองค์ที่ไม่เชื่อในพระองค์แม้ว่าจะได้เห็นการอัศจรรย์ เป็นสิ่งเดียวกันในทุกวันนี้ มีบางคนที่บอกว่าการอัศจรรย์ไม่มีจริง แต่ความเห็นของพวกเขาเป็นสิ่งที่ผิด บางคนได้ดำเนินชีวิตในประสบการณ์กับการอัศจรรย์ เราได้มองเห็นและมีประสบการณ์กับการอัศจรรย์อยู่ตลอดเวลา

การเชื่อว่ามีพระเจ้านั้นคือการเชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติ ถ้าคุณไม่เชื่อในการอัศจรรย์ คุณก็ไม่ได้เชื่อในพระเจ้า! การอัศจรรย์อย่างหนึ่งคือการจัดการที่เหนือธรรมชาติของพระเจ้าในเรื่องของมนุษย์ พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และพระองค์ทรงอยู่ในโลกฝ่ายวิญญาณ เมื่อคุณอธิษฐานต่อพระองค์ พระเจ้าที่คุณไม่สามารถมองเห็นด้วยตาของคุณ และพระองค์ทรงตอบคุณจากโลกแห่งชีวิตนั้น นั่นคือการอัศจรรย์ คำตอบของพระองค์ต่อคำอธิษฐานของคุณคือการตอบสนองของพระองค์ และนั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ

พระเจ้าไม่จำเป็นต้องตอบสนองถ้าคุณไม่จำเป็นต้องได้รับการอัศจรรย์ คุณคงไม่ต้องการพระองค์ให้ทำในสิ่งที่คุณสามารถทำเองได้ ยกตัวอย่างเช่น พระองค์ไม่ทรงช่วยคุณใส่เสื้อผ้า รองเท้า หรือทานอาหาร คุณสามารถทำทุกสิ่งนั้นได้ด้วยตัวของคุณเอง ถ้าคุณกระหายน้ำ พระองค์ไม่ต้องประทานน้ำให้คุณ แต่ถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึงน้ำได้ คุณสามารถใช้ความเชื่อของคุณและพระองค์จะทรงประทานการอัศจรรย์ให้กับคุณ

เมื่อคุณต้องการอัศจรรย์ นั่นหมายความว่าคุณต้องการบางสิ่งที่มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถทำได้ เมื่อคุณใช้ความเชื่อของคุณ พระองค์ทรงตอบสนอง! พระองค์ไม่เคยล้มเหลวที่จะตอบ เพราะว่าพระองค์ตอบสนองต่อความเชื่อเสมอ คุณสามารถไว้วางใจพระองค์สำหรับการอัศจรรย์เพื่อสุขภาพของคุณ การเงิน การเรียน การงาน หรือธุรกิจ และสำหรับครอบครัวของคุณได้

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นเหมือนเดิมเมื่อวานนี้ วันนี้ และตลอดไปเป็นนิจย์ (ฮีบรู 13:8) ถ้าคุณยอมรับและปฏิบัติตามพระคำของพระองค์เหมือนอย่างที่คนในสมัยพระคัมภีร์ได้ทำ คุณก็จะได้รับผลลัพธ์เดียวกัน นี่คือสิ่งที่หลายคำกำลังทำอยู่ในวันนี้ และมีประสบการณ์กับการอัศจรรย์ของพระองค์

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการสถิตอยู่ของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ และพระสิริของพระองค์ที่เต็มล้นในหัวใจของข้าพระองค์! ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการอัศจรรย์และพระพรของพระองค์ที่ข้าพระองค์มีประสบการณ์ในวันนี้และตลอดไป ข้าพระองค์เฉลิมฉลองพระคุณของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ และฤทธิ์เดชที่จะมีชีวิตที่สูงกว่า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มาระโก 9:39; 6:52


Comments are closed