วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน
ไว้วางใจพระวิญญาณบริสุทธิ์
Trust The Holy Spirit

“เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่าน เพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไป” (ยอห์น 14:16)

     พระวิญญาณบริสุทธิ์คือของขวัญของพระเจ้าสำหรับเรา เป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคริสเตียน พระองค์เป็นพระเจ้าที่ทำงานในเรา ในฐานะคริสเตียนเราจำเป็นต้องมีพระองค์เพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะในพระคริสต์ นั่นเป็นสาเหตุที่พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่าน…” (ยอห์น 14:16)

พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเพื่อช่วยให้คุณดำเนินชีวิตคริสเตียน เพราะไม่มีคนธรรมดาที่สามารถดำเนินชีวิตคริสเตียนได้ นอกจากนี้ยังต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อจะเข้าใจในพระคำของพระเจ้า ปลุกคุณเข้าสู่ความเป็นพ่อของพระเจ้า และเหนือสิ่งอื่นใดช่วยให้คุณยอมรับความจริงที่ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า นั่นคือพระเจ้าในร่างกายมนุษย์

เมื่อพระเยซูถามพวกสาวกของพระองค์ว่า “พวกท่านว่าเราเป็นใคร?” (มัทธิว 16:15) โดยการเปิดเผยสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์เปโตรพูดอย่างถูกต้องว่า “พระองค์เป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่” การตอบสนองขององค์เจ้านายที่มีต่อเปโตรก็คือ “…ซีโมนบุตรโยนาห์เอ๋ย ท่านก็เป็นสุข เพราะเนื้อและเลือดไม่ได้เปิดเผยเรื่องนี้แก่ท่าน แต่พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผยให้ทราบ” (มัทธิว 16:17)

เปโตรไม่ได้คาดเดา ความรู้ว่าพระเยซูคือใครได้ถูกประทานให้แก่เขาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเยซูตรัสในยอห์น 16:13 ว่า “เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล…”

คิดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ในฐานะผู้เปิดเผยสำแดงหรือผู้เปิดเผยความลับ ความลึกลับ และความเป็นจริงของแผ่นดินของพระเจ้าต่อวิญญาณของเรา พระองค์ทรงทำให้วิญญาณของเราจับต้องความเป็นจริงของสวรรค์ได้

แม้ในการเทศนาและการประกาศข่าวประเสริฐแก่ผู้อื่น พระองค์คือผู้ที่ทำให้ผู้ที่เรากำลังพันธกิจด้วยเข้าใจเนื้อหา แต่ถ้าปราศจากพระองค์แล้วพวกเขาก็ไม่เข้าใจเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่เราประกาศ เราพูดจากข้างนอก แต่พระองค์ทรงยืนยันคำพูดและทำให้พวกเขาเข้าใจจากข้างใน

บางทีคุณอาจเป็นพันธกรของข่าวปรเสริฐ อย่าพยายามสร้างคริสตจักรด้วยกำลังของคุณเอง จงพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงฉวยโอกาสจากพันธกิจที่เปี่ยมด้วยพระสิริของพระองค์ในชีวิตของคุณและคุณจะไม่เครียด พระองค์ทำให้งานง่ายและช่วยให้คุณมีชัยชนะทุกวัน จงไว้วางใจพระองค์ในชีวิตของคุณ และพระองค์จะสำแดงพระองค์เองในและผ่านทางคุณ

คำอธิษฐาน

     พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับพระพรของการมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในข้าพระองค์ พระองค์เป็นผู้ช่วย ครู และผู้นำทางตลอดเวลาของข้าพระองค์ ผู้เปิดเผยสำแดงพระเยซูคริสต์ให้แก่ข้าพระองค์และผ่านทางข้าพระองค์อย่างต่อเนื่อง ข้าพระองค์ มีความหยั่งรู้เกี่ยวกับความลึกลับและความลับของแผ่นดินของพระเจ้าและดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีชัยชนะเพื่อพระสิริของพระองค์ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 14:16; กิจการ 1:8; 1 โครินธ์ 2:10


Comments are closed