อาทิตย์ ที่ 16 เมษายน 2017
ไม่ได้เปล่าประโยชน์
It Wasn’t For Nothing

“ฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เรา ที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้า โดยการรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เอง” (2 เปโตร 1:3)

    คริสเตียนเป็นผลมาจากการทนทุกข์ของพระคริสต์ พระคำได้กล่าวถึงการทนทุกข์ของพระคริสต์ และพระสิริที่จะได้รับการเปิดเผย (1 เปโตร 1:11) เราเป็นพระสิรินั้น เราเป็นความยินดีและเป็นถ้วยรางวัลของพระองค์ เราเป็นพระสิริที่พระองค์ทรงเห็นและทำให้พระองค์ทนรับเอาไม้กางเขนและความอับอาย (ฮีบรู 12:2)

สำหรับคริสเตียนแล้ว การทนทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น เพราะว่าพระเยซูได้จ่ายราคาเพื่อให้เรามีชีวิตที่เต็มด้วยพระสิริ ทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จของคุณได้รับการเตรียมไว้แล้ว พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพราะคุณจะสามารถมีชีวิตแห่งเกียรติ และความยอดเยี่ยม ส่วนที่สวยงามมากที่สุดคือว่า สิ่งนี้ไม่ได้จบลงที่การสิ้นพระชนม์ของพระองค์เท่านั้น พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาอย่างมีชัยชนะในวันที่สาม นั่นคือสิ่งที่เราเฉลิมฉลองในวันอีสเตอร์ เช่นเดียวกันกับที่ความตายไม่สามารถมีชัยเหนือพระองค์ ไม่มีอะไรในวันนี้ที่สามารถมีชัยเหนือคุณได้ ถ้าคุณไม่สามารถเดินได้ ลุกขึ้นและเดิน! เดินออกจากความเจ็บป่วย เพราะว่าพระสิริได้มาถึงแล้ว!

นี่คือข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ พระองค์ได้นำเอาชัยชนะ ความสำเร็จ สุขภาพ และความรุ่งเรืองมาให้เรา จงเชื่อและรับความจริงนี้

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตแห่งพระพรที่ข้าพระองค์มีโดยผ่านทางการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ เดี๋ยวนี้ ข้าพระองค์มีชีวิตแห่งพระสิริ ข้าพระองค์ครอบครองและปกครองในฐานะกษัตริย์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 2:14-17; 2 เปโตร 1:4; โคโลสี 1:20-22


Comments are closed