ศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2016

ไม่เคยปราศจากความช่วยเหลือ

Never Without Help

“เราจะไม่ละทิ้งพวกท่านไว้ให้เป็นลูกกำพร้า เราจะมาหาท่าน” (ยอห์น 14:18)

    คำในภาษากรีกสำหรับคำว่า “ลูกกำพร้า” มีความหมายว่า หมดหนทางหรือไม่มีพ่อ ถึงแม้ว่าพระเยซูจะอยู่บนสวรรค์ พระองค์ไม่ได้ปล่อยให้เราหมดหนทาง พระองค์ทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่เรา พระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิตภายในคุณ และเมื่อคุณยอมจำนนต่อพระองค์และไว้วางใจในพระองค์ด้วยชีวิตของคุณ พระองค์จะทำให้คุณสำเร็จในทุกสิ่ง พระองค์ทรงเป็นความได้เปรียบของคุณที่ไม่สามารถหาอะไรมาเทียบได้ ใครก็ตามที่ไม่รู้หรือไม่ได้สามัคคีธรรมกับพระองค์ ก็ต้องดิ้นรนในชีวิต พวกเขาคือคนที่ต้องอยู่ในความเจ็บปวด ความพ่ายแพ้อยู่เสมอ

ไม่มีความจำเป็นสำหรับคริสเตียนในการอธิษฐานว่า “โอ พระเจ้า โปรดช่วยข้าพระองค์ด้วย” เมื่อมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณบริสุทธิ์คือความช่วยเหลือทั้งหมดที่คุณต้องการ การขอพระเจ้าสำหรับความเชื่อเหลือด้วยท่าทีแบบนั้นเป็นการอธิษฐานจากตำแหน่งของความเสียเปรียบ พระเยซูได้ตรัสไว้แล้วว่าคุณมีผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อคุณอธิษฐานด้วยความรู้สึกในแง่ลบแบบนั้น ก็จะทำให้เกิดความสับสนในวิญญาณของคุณ และซาตานก็จะฉวยโอกาสในความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของคุณ

อย่ากล่าวว่า “พระเจ้า ช่วยข้าพระองค์ด้วย” แต่ให้กล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้รับการช่วยเหลืออย่างมากจากพระเจ้า เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เป็นความได้เปรียบของข้าพเจ้าทรงสถิตอยู่ภายในข้าพเจ้า” เป็นความรับผิดชอบของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำคุณ เสริมกำลังคุณ และสอนคุณถึงทางของพระองค์ในชีวิตของคุณ เป็นหน้าที่ของคุณที่จะเปิดใจของคุณต่อพระองค์ และดำเนินชีวิตในพระคำของพระองค์

พระคำกล่าวว่า “จงให้ถ้อยคำของท่านทั้งหลายประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอ ปรุงด้วยเกลือให้มีรส…” (โคโลสี 4:6) นี่หมายความว่าคุณควรที่จะพูดสิ่งที่ยิ่งใหญ่เท่านั้น คำพูดที่สอดคล้องกับพระกิตติคุณ ดังนั้นยืนยันเสมอว่าคุณไม่เคยปราศจากการช่วยเหลือ ไม่สำคัญว่าจะมีพายุหรือเปลวเพลิงแรงกล้าขนาดไหน พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของคุณ เป็นความช่วยเหลือในยามยากลำบากไม่น่าแปลกใจที่พระองค์ตรัสว่า “เมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำ เราจะอยู่กับเจ้า และเมื่อข้ามแม่น้ำ มันจะไม่ท่วมเจ้า เมื่อเจ้าเดินผ่านไฟ เจ้าจะไม่ถูกไหม้ และเปลวเพลิงจะไม่เผาเจ้า” (อิสยาห์ 43:2)

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ตระหนักถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่ข้าพระองค์ พระองค์ทรงเป็นผู้ปลอบประโลม ที่ปรึกษา ผู้ช่วยเหลือ ผู้อธิษฐานวิงวอน ผู้เสริมกำลัง และผู้อยู่เคียงข้าง ข้าพระองค์ได้รับการช่วยเหลืออย่างมากจากพระองค์ และมีความมั่นใจว่าความก้าวหน้า ความจำเริญ และความเติบโตจะปรากฏอย่างชัดเจน ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 14:26; เศคาริยาห์ 4:6


Comments are closed