เสาร์ ที่ 24 มกราคม 2015

“ไม่รับเอาความคิด”
“Take No Thoughts”

“อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ” (ฟิลิปปี 4:6)

    ความคิดเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลา แม้ในตอนนี้ระบบการรับรู้ในสมองก็กำลังทำงานอยู่ และมีคลื่นความคิดมากมายที่กำลังเกิดขึ้นในความคิดของคุณ ความคิดของคุณอาจกำลังคิดถึงอะไรที่เกิดขึ้นในอดีต หรือบางสิ่งที่คุณคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต คุณอาจกำลังคิดถึงคนที่คุณรัก ที่ทำงานของคุณ รถของคุณ…หรืออะไรก็ตาม ในเวลานี้

เมื่อมีความคิดจู่โจมเข้ามาอย่างนั้น แนวโน้มคือการที่เราจะ “รับ” เอาหนึ่งความคิดหรือมากกว่านั้นเข้ามา และหมกมุ่นอยู่กับมัน สิ่งนี้นำมาซึ่งการวิตกกังวล และพระเจ้าไม่ต้องการให้เรากระวนกระวาย แต่พระองค์ต้องการให้เรา “ไม่ทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆ เลย…” คำว่า “ทุกข์ร้อน” มาจากภาษากรีกคือคำว่า “Merimnao” ซึ่งหมายความว่า “รับเอาความคิด” คือการกังวล หรือจดจ่อความคิดของคุณในลักษณะที่เป็นห่วงหรือเสียสมาธิ เมื่อคุณ “รับ” ความคิด นั่นคือการยอมให้ตัวเองกังวลในบางสิ่ง ความคิดเหล่านั้นนำคุณไปและทำให้คุณเสียสมาธิ ดังนั้น เมื่อความคิดในแง่ลบเข้ามา พยายามที่จะดึงความสนใจของคุณและดึงคุณไป พระเจ้าตรัสว่า “อย่ารับความคิดเหล่านั้น!”

พระเยซูกล่าวถึงสิ่งเดียวกันนี้ในมัทธิว 6:25-26 พระองค์ตรัสว่า “อย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่า จะเอาอะไรกิน หรือจะเอาอะไรดื่ม และอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่า จะเอาอะไรนุ่งห่ม…จงดูนกในอากาศ มันมิได้หว่าน มิได้เกี่ยว มิได้ส่ำสมไว้ในยุ้งฉาง แต่พระบิดาของท่านทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงนกไว้…” อย่ากระวนกระวายว่าจะเอาอะไรกิน ดื่ม หรือนุ่งห่ม คนในโลกนี้แสวงหาสิ่งเหล่านั้น แต่พระบิดาของคุณในสวรรค์ทรงทราบดีว่าคุณต้องการสิ่งเหล่านั้น ทำเหมือนนก ไว้วางใจพระเจ้าให้ดูแลคุณ

แทนที่จะ “รับเอาความคิด” บอกพระเจ้าถึงสิ่งที่คุณต้องการ ผ่านทางการอธิษฐานและโมทนาขอบพระคุณ พระองค์ทรงยิ่งใหญ่เพียงพอที่จะดูแลคุณ พระองค์ทรงทราบว่าคุณต้องการอะไร ซึ่งเป็นเหตุผลที่พระองค์ได้ทรงประทานทุกสิ่งแก่คุณในพระคริสต์ จงตระหนักถึงข้อนี้ และเมื่อคุณทำเช่นนั้น สันติสุขของพระเจ้า ซึ่งเกิดความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของคุณไว้ในพระเยซูคริสต์ (ฟิลิปปี 4:7)

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการปลอบประโลมและกำลังที่ข้าพระองค์ได้รับจากพระคำของพระองค์! ข้าพระองค์ปฏิเสธที่จะกระวนกระวายหรือกังวลถึงสิ่งใดเลย รู้ว่าความต้องการทั้งสิ้นของข้าพระองค์อยู่ในพระคริสต์! ขอบพระคุณที่ทรงนำข้าพระองค์เข้าสู่สถานที่แห่งสันติสุขและความรุ่งเรือง ความชอบธรรม สง่าราศี และการปกครอง ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 23:1; ฟิลิปปี 4:19


Comments are closed