วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม   2020

ไม่มี สิ่งต้องห้าม
No “ Contrabands

แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม  (โรม 12:2)

คำแปลภาษาอังกฤษของคำว่า “ทราบ” ไม่ได้ให้คำแปลที่ดีที่สุดในสิ่งที่เปาโลกำลังสื่อสารโดยพระวิญญาณในข้อพระคัมภีร์หลัก คำภาษากรีกคือ “โดคิมาโซ่” (dokimazo) ซึ่งหมายถึงการแยกแยะหรือตรวจสอบ นั่นคือ การแปลที่เหมาะสมมากกว่าคือ การกลั่นกรอง

เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นขอให้พิจารณาถึงงานของด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศต่างๆ พวกเขาได้รับคำสั่งให้กลั่นกรองผู้โดยสาร และในกรณีที่มีอันตรายระดับสูง ให้ใช้เครื่องจักรที่ซับซ้อนมากขึ้นในการจัดทำภาพเคลื่อนไหวของรายการที่น่าสงสัย ที่นั่นสิทธิ์ของผู้เดินทางจะได้รับการยืนยัน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าหรือปฏิเสธการเข้าไปสู่ประเทศนั้น นั่นคือสิ่งที่

พระวิญญาณกำลังบอกเรา นั่นคือคุณมีความรับผิดชอบในการ “พิสูจน์” หรือกลั่นกรองสิ่งที่คุณอนุญาตให้เข้าสู่โลกของคุณ! มีสิ่งต้องห้าม นั่นคือสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของพระเจ้าในพระคริสต์ของคุณ เช่น ความเจ็บป่วย ความตาย ความยากจน ความโกรธ ความขมขื่น ความขัดข้องใจฯลฯ  อย่าอนุญาตให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาในชีวิตของคุณ

จงระลึกว่าพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า “จง​ระ​แวด​ระ​วัง​ใจ​ของ​เจ้า​ยิ่งกว่า​สิ่ง​อื่น​ใด เพราะ​ทุก​สิ่ง​ที่​เจ้า​ทำ​ออก​มา​จาก​ใจ(สุภาษิต 4:23) คุณจะต้องตั้งใจติดตั้งกองทหารรักษาการณ์ ด่าน เหนือหัวใจของคุณเพื่อต่อต้านแง่ลบของชีวิต นั่นเป็นความรับผิดชอบของคุณ และคุณมีฤทธิ์อำนาจและสิทธิอำนาจที่จะทำสิ่งนี้ พระเยซูตรัสว่า “เรา​จะ​มอบ​ลูก​กุญ​แจ​ต่างๆ แห่ง​แผ่น​ดิน​สวรรค์​ให้​ไว้​แก่​ท่าน สิ่ง​ใด​ที่​ท่าน​กล่าว​ห้าม​ใน​โลก สิ่ง​นั้น​ก็​จะ​ถูก​กล่าว​ห้าม​ใน​สวรรค์ และ​สิ่ง​ใด​ที่​ท่าน​กล่าว​อนุ​ญาต​ใน​โลก สิ่ง​นั้น​ก็​จะ​ได้​รับ​อนุ​ญาต​ใน​สวรรค์ (มัทธิว 16:19) กุญแจหมายถึงสิทธิอำนาจ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ เมื่อคุณไม่อนุญาตหรืออนุญาตบางอย่างบนแผ่นดินโลก สวรรค์ก็ให้สิทธิอำนาจและสนับสนุนสิ่งที่คุณพูด

ในปีนี้ จงเด็ดเดี่ยวมากกว่าเดิมในการไม่อนุญาตให้มี “สิ่งต้องห้าม” ในชีวิตของคุณและในสภาพแวดล้อมของคุณ จงปฏิเสธการงานที่ชั่วร้ายอย่างแรงกล้าและห้ามไม่ให้พวกมันอยู่ในร่างกาย ครอบครัว การงานของคุณ และรอบตัวคุณ จงอนุญาตให้ความเป็นจริงของพระเจ้าเข้ามาในโลกของคุณ นั่นคือสิ่งที่สอดคล้องกับน้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณ ถ้าคุณไม่ยืนหยัดก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง และสิ่งนี้เริ่มต้นด้วยการรับการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงจิตใจของคุณ ด้วยความจิตใจที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง คุณจะคิด อนุญาต และแสดงออกเฉพาะความคิดของพระเจ้า ความชอบธรรม ความรัก ความเมตตา ความชื่นชมยินดี และสันติสุขในชีวิตของคุณและในสภาพแวดล้อมของคุณ ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับฤทธิ์อำนาจที่จะตัดสินว่าสิ่งใดจะเข้ามาในโลกของข้าพระองค์ได้ ข้าพระองค์ไม่อนุญาตให้มีการทำธุรกรรมใดๆ ที่ผิดกฎหมายจากชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ปฏิเสธความเจ็บป่วย ความยากจน ความตาย และทุกสิ่งที่เจ็บปวดและผูกมัดอย่างจริงจัง มีเฉพาะสิ่งที่สอดคล้องกับชีวิตของพระเจ้าเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตในและรอบตัวข้าพระองค์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:โรม 6:13; โรม 8:13


Comments are closed