อาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2018

ไม่มีสิ่งใดที่เกิดผล ถ้าไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์
NOTHING WORKS WITHOUT THE HOLY SPIRIT


“ท่านไม่เชื่อหรือว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเรา? คำซึ่งเรากล่าวกับพวกท่านนั้น เราไม่ได้กล่าวตามใจชอบ แต่พระบิดาผู้สถิตอยู่ในเราทรงทำพระราชกิจของพระองค์” (ยอห์น 14:10)

     พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุคคลที่กระตือรือร้นของความเป็นพระเจ้า พระองค์คือฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า พระองค์ลงมือทำกิจของพระเจ้า มนุษย์ถูกสร้างขึ้นและก่อร่างขึ้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทุกสิ่งที่พระเจ้าทำนอกพระบัลลังก์ของพระองค์กระทำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องเข้าใจว่าไม่มีอะไรที่เกิดผลได้โดยปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่มีชีวิตโดยไม่มีพระองค์

ไม่สำคัญว่างานหรือสิ่งที่คุณได้รับมอบหมายคืออะไร จนกว่าและเพียงเมื่อคุณจะทำสิ่งที่คุณทำในฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณ นั่นคือเว้นแต่ว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทำงานในและผ่านทางคุณ สิ่งที่คุณทำทั้งหมดจะจบลงด้วยความล้มเหลว พระคัมภีร์กล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทำการอยู่ภายในพวกท่าน ให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์” (ฟีลิปปี 2:13) นั่นกำลังกล่าวถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์เป็นผู้กระทำการงานของพระเจ้า

โดยปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ มนุษย์ก็เป็นความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง พระเยซูทรงเข้าใจเรื่องนี้และนั่นคือเหตุผลที่พระองค์ทรงทำงานร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่มีใครสามารถทำงานของพระเจ้าได้โดยปราศจากพระองค์ มันจะเป็นเพียงการต่อสู้ที่ไร้ผล พระคัมภีร์กล่าวว่า “…ไม่ใช่ด้วยกำลัง ไม่ใช่ด้วยฤทธานุภาพ แต่ด้วยวิญญาณของเรา พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี้แหละ” (เศคาริยาห์ 4:6)

แม้แต่พระเยซูเจ้าก็ไม่สามารถทำได้โดยปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ งานอันยิ่งใหญ่ทั้งหมดที่พระองค์ทรงกระทำ นั่นคือสิ่งมหัศจรรย์ของพระองค์ได้กระทำโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราได้อ่านสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้ในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราว่า “… พระบิดา (พระวิญญาณบริสุทธิ์) ผู้สถิตอยู่ในเราทรงทำพระราชกิจของพระองค์” ถ้าพระเยซูจำเป็นต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงาน นั่นหมายความว่าคุณไม่สามารถทำอะไรได้เลยโดยปราศจากพระวิญญาณ

ไม่น่าแปลกใจที่พระเจ้าต้องการให้เราได้รับการเติมให้เต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เสมอ (เอเฟซัส 5:18) พระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระเจ้าที่ทำกิจอยู่ในภายเรา นั่นคือสร้างคริสตจักรของพระองค์ผ่านทางเรา จงรับรู้พระองค์ในฐานะผู้ช่วยของคุณและคุณจะทำงานด้วยความสามารถและพระกำลังของพระองค์เสมอ พระองค์จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตและในทุกสิ่งที่คุณทำ

คำอธิษฐาน

     พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงล้ำค่า ข้าพระองค์ยอมรับพระองค์ในฐานะผู้ช่วยของข้าพระองค์ และผู้ที่ข้าพระองค์ต้องการเพื่อที่จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนในชีวิต ขอบคุณพระองค์สำหรับความสามารถ, พระกำลัง และ พระปัญญาของพระองค์ที่กำลังทำงานอย่างเต็มไปด้วยพลังในข้าพระองค์ ข้าพระองค์ป่าวประกาศว่าสุขภาพ, ชัยชนะ, พระกำลัง, ความเจริญรุ่งเรือง และความสำเร็จเป็นของข้าพระองค์ตั้งแต่บัดนี้และตลอดไป ขณะที่พระองค์ทำงานอยู่ในข้าพระองค์ ทั้งเพื่อจะปรารถนาและทำตามความปรารถนาที่ดีของพระองค์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติมยอห์น 15:5; 2 โครินธ์ 3:5


Comments are closed