เสาร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2015

ไม่มีสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
No Impossibilities

“พระเยซูทอดพระเนตรดูพวกสาวก และตรัสว่า “ฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้ แต่พระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่ง” (มัทธิว 19:26)

    เรื่องราวที่กล่าวไว้ในมาระโก 5:25-34 เกี่ยวกับหญิงที่เป็นโรคโลหิตตกมาเป็นเวลา 12 ปี จนกระทั่งไม่มีใครสามารถดูแลเธอได้อีก เธอเคยเป็นผู้หญิงที่ร่ำรวย จนกระทั่งล้มป่วยลง ความพยายามในการหาความช่วยเหลือทางการแพทย์ไร้ผล เธอได้ใช้เงินที่มีอยู่ทั้งหมดไปในการรักษา แทนที่จะดีขึ้น อาการของเธอกลับแย่ลง ในความพยายามดิ้นรนที่จะหาทางออก หลังจากที่ไม่มีใครสามารถช่วยได้ เธอได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซู และการรักษาโรคของพระองค์ ความพยายามของเธอก็สิ้นสุดลงเมื่อเธอได้พบกับพระองค์

ไม่สำคัญว่าคุณกำลังเผชิญอะไรในชีวิตของคุณอยู่ ไม่ขึ้นอยู่กับปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณ แต่สิ่งที่สำคัญคือคุณทำอย่างไรเมื่อเจอกับปัญหานั้น อย่าคิดว่าปัญหาที่คุณเผชิญนั้นใหญ่เกินไปหรือไม่สามารถเอาชนะได้ อย่ายอมรับสภาพที่คุณเป็นว่าไม่สามารถรักษาได้ ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้า และยิ่งกว่านั้น พระคำได้บอกว่าทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับผู้นั้นที่เชื่อ (มาระโก 9:23) ชีวิตของคริสเตียนคือความเป็นไปได้ที่ไม่มีขีดจำกัด และชัยชนะที่ไม่มีวันสิ้นสุด

เมื่อโลกกล่าวว่า “สิ่งนี้หรือสิ่งนั้นเป็นไปไม่ได้ หรือความเจ็บป่วยนั้นไม่สามารถรักษาให้หายได้” นั่นคือข้อจำกัดของความเข้าใจของพวกเขา ชีวิตของคุณไม่ควรจะขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของความคิดเห็นของใครบางคน ไม่มีโรคภัยใดที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ แล้วพวกเราผู้เชื่อก็ได้รับความสามารถและสิทธิอำนาจจากพระคริสต์ให้รักษาโรคและความเจ็บป่วยทุกชนิด “…เขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วย แล้วคนเหล่านั้นจะหายโรค” (มาระโก 16:18)

บางที่คุณอาจกำลังเผชิญกับความทุกข์ลำบากอยู่ หรือกำลังทนทุกข์กับความเจ็บป่วยที่ยาไม่สามารถรักษาให้หายได้ อย่าหมดหวัง! บางทีคุณอาจได้รับคำตอบว่าคุณจะไม่สามารถเดินได้อีก อย่ายอมแพ้หรือสิ้นหวัง! พระคริสต์ภายในคุณคือความหวังของการปลดปล่อย การรักษา สุขภาพ และการปกป้อง แม้ในขณะนี้ ให้ประกาศว่าทุกส่วนในร่างกายของคุณอยู่ภายใต้อิทธิพลของชีวิตแห่งพระคริสต์ภายในคุณ! สรรเสริญพระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตโดยพระคำของพระเจ้าและไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับข้าพเจ้า! พระคริสต์ผู้รักษาทรงสถิตภายในข้าพเจ้า พระองค์ทรงเป็นชีวิตและความชอบธรรมของข้าพเจ้า พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าเข้าสู่ชีวิตที่ไม่จำกัดของความเป็นไปได้ ชัยชนะ และการปกครอง! ข้าพเจ้าสามารถทำทุกสิ่งได้ในพระนามของพระองค์! สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 4:17; มาระโก 9:23


Comments are closed