ศุกร์ ที่ 13 เมษายน 2018
ไม่มีสัญญาอื่นใดนอกจากนี้
There’re No More Promises

“เพราะว่าพระสัญญาต่างๆ ของพระเจ้าล้วนแต่เป็นจริงโดยพระเยซู เพราะเหตุนี้เราจึงพูดว่าอาเมนโดยพระองค์ ซึ่งเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า” (2 โครินธ์ 1:20)

    พระเยซูคริสต์ทำให้พระสัญญาต่างๆของพระเจ้าเป็นจริง นั่นหมายความว่าไม่มีพันธสัญญาใดที่รอคอยการเป็นจริง และนี่เป็นความจริง

เป็นสิ่งสำคัญที่จะรู้ว่าแท้จริงแล้วคริสเตียนเป็นใคร คริสเตียนเป็นทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ นั่นหมายความว่าคุณเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของ ไม่น่าประหลาดใจเพราะ 1 โครินธ์ 3:21 บอกว่า “ทุกสิ่งเป็นของท่านทั้งหลาย” พระสัญญาที่พระเจ้าทรงทำไว้กับอับราฮัม และพงศ์พันธุ์ของเขาได้สำเร็จเป็นจริงในปัจจุบัน และเวลานี้คุณกำลังอยู่ในพระสัญญานั้น พระสัญญาเหล่านั้นเป็นมรดกของคุณ และเป็นจริงเมื่อคุณรับข่าวประเสริฐเมื่อคุณต้อนรับพระคริสต์เข้าในใจและบังเกิดใหม่ สิ่งที่คาดหวังจากคุณตอนนี้คือจงชื่นชมในชีวิตของคุณในพระคริสต์

ความล้มเหลว ความเจ็บป่วย โรคภัย ความขัดสน และความตาย ไม่ควรจะมีส่วนในชีวิตของคุณอีกต่อไป ปฏิเสธที่จะล้มเหลวและยากจน เพราะว่าพงศ์พันธุ์ของอับราอัมได้รับความสำเร็จ การเกิดผลและทวีคูณเป็นสิทธิบุตรหัวปีของคุณ ความสมบูรณ์และการอวยพรแห่งข่าวประเสริฐเป็นไปได้และพร้อมสำหรับผู้ที่อยู่ในพระคริสต์ พระองค์ไม่ได้ทรงสัญญาหรือให้ความหวังว่าอีกประเดี๋ยวจึงจะได้รับ ชีวิตนิรันดร์อยู่ในคุณเดี๋ยวนี้ สุขภาพดีจากพระเจ้าเป็นธรรมชาติของคุณเดี๋ยวนี้ ฮาเลลูยา!

ถ้าผมพูดกับคุณว่า “พรุ่งนี้ผมจะให้เงิน 100,000 ดอลล่าร์ แก่คุณในวันพรุ่งนี้” นั่นเป็นสัญญา เมื่อวันพรุ่งนี้มาถึงผมให้เงิน 100,000 ดอลล่าร์แก่คุณ คุณก็ไม่สามารถพูดได้ว่า “อาจารย์คริสต์สัญญาว่าจะให้เงิน 100,000 ดอลล่าร์แก่ฉัน” แต่คุณควรจะพูดว่า “ฉันได้รับเงิน 100,000 ดอลล่าร์ที่อจารย์คริสต์สัญญาไว้เมื่อวานว่าจะให้แล้ว” มรดกที่ได้สัญญาไว้ในพระคริสต์ เมื่อพระคริสต์เสด็จมา มรดกนั้นก็เป็นจริง พระคัมภีรืกล่าวว่า “และถ้าท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์แล้ว ท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม คือเป็นทายาทตามพระสัญญา” (กาลาเทีย 3:29)

พระเจ้าทรงอวยพรเราแล้วด้วยการอวยพรทุกอย่างที่เป็นจริงในพระคริสต์ ความรุ่งเรือง ชัยชนะ ความสำเร็จ ความชื่นชมยินดี สันติสุข และการอวยพรทุกอย่างในอาณาจักรเป็นของคุณเดี๋ยวนี้ อย่าพูดหรือทำตัวเหมือนเหยื่อ ปกครองโลกนี้ เพราะว่าคุณคือทายาทของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดาที่รัก พระคำของพระองค์ทำให้ข้าพระองค์กระจ่างในสิทธิ์และการอวยพรอันยอดเยี่ยมในพระคริสต์ และข้าพระองค์มีความตระหนักอย่างยิ่งในเรื่องนี้ และจะมีชีวิตในฐานะทายาทของพระเจ้า และทายาทร่วมกับพระคริสต์ ข้าพระองค์เป็นเจ้าของโลกนี้ ข้าพระองค์เข้าถึงความมั่งคั่งอันยิ่งใหญ่ ท้องทะเลอันสมบูรณ์เป็นของข้าพระองค์ พระสิริของพระองค์เติมเต็มชีวิตข้าพระองค์ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: กาลาเทีย 4:6-7; โคโลสี 1:26-27


Comments are closed