วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2019

ไม่มีวันหยุดสำหรับการประกาศนำดวงวิญญาณ
No Holidays From Soul Winning

“จงประกาศพระวจนะ จงทำอย่างขะมักเขม้นทั้งในขณะที่คนสนใจและไม่สนใจ จงชักชวน ตักเตือน และหนุนใจ ด้วยความอดทนและด้วยการสั่งสอนอย่างเต็มที่”(2 ทิโมธี 4:2)

     ผู้คนเพลิดเพลินไปกับวันหยุดต่างๆ ในปฏิทิน แต่ไม่มีวันหยุดในเรื่องการประกาศนำดวงวิญญาณ ซาตานไม่ได้มีวันหยุดในการทำลายชีวิตของผู้คน มันตั้งใจและดุร้ายยิ่งกว่าเดิมในการหยุดยั้งมนุษย์ไม่ให้ได้ยินความจริงที่เปี่ยมด้วยพระสิริของข่าวประเสริฐ แต่ความทุ่มเทของเราเพื่อให้พวกเขาได้รับความรอดนั้นยิ่งใหญ่กว่าและเข้มแข็งกว่า

จงใช้ทุกโอกาสเป็นเครื่องมือในการประกาศนำดวงวิญญาณและนำคนบาปมาหาพระคริสต์ จงฉวยโอกาสเสมอ จงใช้ทุกเวลาให้มากที่สุดในการเป็นตัวแทนแห่งความรอดของพระเจ้าเพื่อย้ายคนบาปออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่างและจากฤทธิ์อำนาจของซาตานมาสู่พระเจ้า!

จงจำไว้ว่าพระเจ้าได้มอบข่าวประเสริฐอันรุ่งโรจน์ของพระเจ้าผู้สมควรแก่การสรรเสริญไว้กับคุณ (1 ทิโมธี 1:11) ดังนั้นเราต้องประกาศด้วยความเร่งด่วนและความทุ่มเทอย่างที่สมควร เพียงแค่คิดว่าเราเป็นผู้พิทักษ์ข้อความแห่งความรอดของพระองค์นั้นก็ประเสริฐแล้ว นี่เป็นสิ่งที่แม้แต่ทูตสวรรค์เองก็ยังประหลาดใจ แต่นั่นคือการทรงเรียกของเรา

สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงไว้วางใจเรามากเพียงใดเพราะคุณค่าของความไว้วางใจนั้นอยู่ในความรับผิดชอบที่มอบหมายให้แก่คุณ พระองค์มอบหมายข่าวและข้อความที่สำคัญที่สุดในโลกสำหรับทุกยุคทุกสมัย นั่นคือข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ช่างเป็นพระพรอะไรเช่นนี้!

จงให้ไฟแห่งข่าวประเสริฐเผาผลาญอยู่ในหัวใจของคุณทุกวัน จงตัดสินใจว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเช่นไร คุณก็จะก้าวออกไปเผยแพร่ข้อความนี้และดึงวิญญาณที่หลงหายเข้ามาในแผ่นดินของพระเจ้า

ข้อความของพระองค์ที่เรามีนั้นเต็มไปด้วยศักยภาพ เต็มไปด้วยพลังของพระเจ้าเพื่อช่วยให้รอดและเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นจงประกาศทุกวัน “จงประกาศพระวจนะ จงทำอย่างขะมักเขม้นทั้งในขณะที่คนสนใจและไม่สนใจ จงชักชวน ตักเตือน และหนุนใจ ด้วยความอดทนและด้วยการสั่งสอนอย่างเต็มที่” (2 ทิโมธี 4:2)

คำอธิษฐาน

     ข้าพระองค์เข้มแข็ง มีพลัง และกล้าหาญในการประกาศข่าวประเสริฐ และข้าพระองค์จะทำอย่างจริงจัง ดึงมนุษย์ออกจากความมืดเข้าสู่แผ่นดินแห่งความสว่างและเสรีภาพอันรุ่งโรจน์ของบุตรของพระเจ้า ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 1:16; มัทธิว 28:19-20


Comments are closed