พุธที่ 31 กรกฎาคม 2013

ไม่มีวัฒธรรมที่ต่อต้านความรัก
No Culture Against Love

“ความรักไม่ทำอันตรายเพื่อนบ้านเลย เหตุฉะนั้นความรักจึงเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วน” (โรม 13:10)

มนุษย์ทุกคนเหมือนกันเมื่อพูดถึงเรื่องของความรัก พวกเขารู้สึกและตอบสนองต่อความรักเหมือนกัน ความรักเปลี่ยนแปลงพวกเขา ความรักนำให้ทุกคนมาอยู่ในระดับเดียวกัน ไม่ว่าวัฒนธรรมของเขาเป็นอย่างไร ไม่มีวัฒนธรรมที่ต่อต้านความรัก
1 โครินธ์ 13:13 กล่าวว่า “ดังนั้นยังตั้งอยู่สามสิ่ง คือความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด” ถ้าคุณเดินในความรักต่อผู้คน พวกเขาจะตอบสนองเหมือนกันไม่ช้าก็เร็ว เพราะว่าความรักทำให้ได้รับความรัก เมื่อคุณเข้าใจความรักของพระเจ้า คุณก็จะตระหนักว่ามันคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาล ความรักอยู่เหนือการแบ่งแยกทางวัฒนธรรม กำแพงทางศาสนา เชื้อชาติที่แตกต่าง และการแบ่งแยกทางสังคม ความรักของพระเจ้าสามารถไปถึงทุกคนได้ และทำให้หัวใจที่แข็งที่สุดต้องหลอมละลาย
จงฝึกฝนตัวคุณเองที่จะเดินในความรัก มันคือทางเลือกที่คุณจะต้องตัดสินใจ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ บอกตัวคุณเองว่า “ข้าพเจ้าจะเดินในความรัก ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม” ในยอห์น 13:34 พระเยซูตรัสว่า “เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลาย คือให้เจ้ารักซึ่งกันและกัน เรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไร เจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น” มันไม่ควรจะมีใครที่คุณไม่สามารถรักได้ ทางแห่งความรักคือทางแห่งชัยชนะ ดังนั้น คุณจะต้องรักทุกคนอย่างจริงใจ แม้ว่าการกระทำของพวกเขาจะไม่สมควรได้รับความรักก็ตาม
พระคัมภีร์บอกเราว่าพระเจ้าได้สำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือในขณะที่เราไม่สมควรได้รับความเมตตา “แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา” (โรม 5:8) ดังนั้น ในฐานะลูกที่รักของพระองค์ เราจะต้องรักเหมือนพระองค์ “เหตุฉะนั้นท่านจงเลียนแบบของพระเจ้า ให้สมกับเป็นบุตรที่รัก และจงดำเนินชีวิตในความรัก เหมือนดังที่พระคริสต์ได้ทรงรักเราทั้งหลาย และทรงประทานพระองค์เองเพื่อเรา ให้เป็นเครื่องถวายและเครื่องบูชาอันเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า” (เอเฟซัส 5:1-2)
ในการเดินกับพระเจ้า คุณจะต้องรักเหมือนอย่างพระองค์ 1 ยอห์น 4:7-8 กล่าวว่า “ท่านที่รักทั้งหลาย ขอให้เรารักซึ่งกันและกัน เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า และทุกคนที่รักก็บังเกิดจากพระเจ้า และรู้จักพระเจ้า ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก” ให้ภาษาของคุณสอดคล้องกับความรักแบบพระเจ้า ให้ชีวิตของคุณส่องสว่างความรักของพระองค์

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ชีวิตของข้าพเจ้าคือการสำแดงออกความรักของพระบิดาในใจของข้าพเจ้าในพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าเต็มล้นในความรักในวันนี้ ต่อคนเหล่านั้นในโลกของข้าพเจ้า และคนมากมาย และประกาศว่าหัวใจของข้าพเจ้าก่อสร้างในความไร้มลทินและบริสุทธิ์ต่อพระเจ้า เพื่อความรักของพระองค์จะสมบูรณ์ในข้าพเจ้า ในนามพระเยซู

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 4:7-8; 1 เธสะโลนิกา 3:12-13


Comments are closed