พุธ ที่ 7 มกราคม 2015

ไม่มีทางอยู่ลำพัง
Never Alone

“…เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่า เราจะไม่ละท่าน หรือทอดทิ้งท่านเลย” (ฮีบรู 13:5)

    ในฐานะลูกของพระเจ้า คุณไม่มีทางอยู่ลำพัง คุณไม่เคยและไม่มีทางอยู่ลำพังตราบใดที่คุณมีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตภายในคุณ พระองค์อยู่ภายในคุณ อยู่กับคุณ ไม่ใช่เพียงชั่วคราว แต่ตลอดเวลา ส่วนหนึ่งในงานของพระองค์ในชีวิตของคุณก็คือสามัคคีธรรมกับคุณ เสริมสร้างความเชื่อของคุณให้เข้มแข็ง และหนุนใจให้คุณทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า และทำให้การทรงเรียกในชีวิตของคุณสำเร็จ

สนับสนุนการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของคุณผ่านการขอบพระคุณในการสถิตอยู่ของพระองค์ บางทีคุณอาจกำลังออกไปประกาศ เป็นพยานกับคนอื่นเกี่ยวกับพระคริสต์ รู้ไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่เพียงลำพัง ในขณะที่คุณกำลังประกาศและแบ่งปันพระคำ พระองค์ทรงอยู่ที่นั่น ยืนยันพระคำในใจของคนเหล่านั้นที่คุณกำลังประกาศกับเขา พระองค์ทำงานร่วมกันกับคุณ

ทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่าคุณอยู่เพียงลำพัง หรือรู้สึกเหมือนว่าคุณไม่ได้มีผลกระทบอย่างที่คุณควรจะเป็น จำไว้เสมอว่าพระวิญญาณทรงสถิตอยู่กับคุณ ตระหนักถึงการสถิตอยู่ของพระองค์และการงานของพระองค์ภายในคุณ เหมือนที่พระเยซูทรงเป็น พระเยซูตรัสว่า “…แต่พระบิดาผู้ทรงสถิตอยู่ในเรา ได้ทรงกระทำพระราชกิจของพระองค์” (ยอห์น 14:10) พระองค์ตระหนักว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าเป็นพระบิดาที่สถิตภายในพระองค์ ทำงานภายในและผ่านพระองค์

ตระหนักว่าพระบิดาของคุณ (พระวิญญาณบริสุทธิ์) สถิตภายในคุณ พระองค์ทรงเป็นมากยิ่งกว่าการมีอิทธิพล การเผยพระวจนะ หรือแรงบันดาลใจ พระองค์ทรงเป็นพ่อของคุณ เป็นผู้นำทางและผู้พิทักษ์รักษาคุณไว้ ให้คุณวางใจในพระองค์ด้วยชีวิตของคุณ และคุณจะประสบความสำเร็จเสมอ พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยที่เที่ยงแท้ เป็นผู้ที่คุณสามารถพึ่งพา และไว้วางใจได้ ในการนำคุณออกจากสถานการณ์ที่ยากลำบาก

ถ้าหากคุณกำลังเผชิญกับความท้าทายในเวลานี้ บางทีอาจเกี่ยวกับเรื่องการเงิน สุขภาพ การศึกษา ชีวิตสมรส ธุรกิจ หรืออาชีพการงานของคุณ อย่ากลัว คุณไม่ได้อยู่เพียงลำพัง อย่าพยายามมองหาการช่วยเหลือจากมนุษย์ ให้ความสนใจที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์ไม่เคยล้มเหลว อ่านอีกครั้ง การยืนยันและถ้อยคำแห่งการเล้าโลมที่มาถึงคุณในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น และคิดใคร่ครวญถึงข้อความที่ขีดเส้นใต้ไว้

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้เป็นครู ผู้นำทางและผู้ปกป้องข้าพระองค์ พระบิดาผู้สถิตภายในข้าพระองค์! ข้าพระองค์คือความสำเร็จ ผู้ชนะ และแชมเปี้ยนตลอดชีวิต โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตภายในข้าพระองค์และทำการอัศจรรย์มากมายผ่านข้าพระองค์ ข้าพระองค์ตระหนักและฉวยโอกาสในการสถิตอยู่ของพระองค์ในชีวิต และไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 14:26; มัทธิว 28:19-20


Comments are closed