อาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2012

ไม่มีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่า
No Greater Love

“ไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตน” (ยอห์น 15:13)

ในกิจการอันยิ่งใหญ่มากมายที่พระเยซูได้ทรงปฏิบัติในงานรับใช้ของพระองค์ในโลกนี้ มีสิ่งหนึ่งที่เด่นออกมาจากพระองค์ซึ่งแตกต่างจากผู้เผยพระวจนะก่อนและหลังจากพระองค์ นั่นคือความจริงที่ว่าพระองค์ได้ทรงวางชีวิตของพระองค์ลงเพื่อเรา ไม่มีผู้เผยพระวจนะหรือผู้เลี้ยงคนใดที่ทำเช่นนั้น พระเยซูไม่ใช่คนแรกที่ถูกตรึงที่กางเขน แต่พระองค์ทรงเป็นคนแรกที่ถูกตรึงแทนที่คนอื่น พระองค์ทรงตั้งพระทัยที่จะวางชีวิตของพระองค์ลง ด้วยความสมัครใจของพระองค์ พระองค์สามารถที่จะช่วยตัวของพระองค์เองจากมือของคนเหล่านั้นที่ตรึงพระองค์ที่กางเขน แต่พระองค์ทรงเลือกที่จะไปที่กางเขนและตายเพื่อคนบาป
ทุกสิ่งที่พระเยซูได้ทำก็เพื่อความรักต่อมนุษย์ เหตุผลที่พระองค์ได้บังเกิดมา มีชีวิต ตาย และเป็นขึ้นมาอีกครั้งเพื่อที่เรา “…จะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์” (ยอห์น 10:10) โดยการยืนให้การกับปีลาตในยอห์น 18:37 พระองค์ตรัสว่า “…เพราะเหตุนี้เราจึงเกิดมาและเข้ามาในโลกเพื่อเป็นพยานให้แก่สัจจะ คนทั้งปวงซึ่งอยู่ฝ่ายสัจจะย่อมฟังเสียงของเรา” พระองค์มาเพื่อที่จะเป็นพยานถึงความจริง ความจริงนี้คืออะไร? มันอยู่ในยอห์น 3:16 “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”
ในขณะที่คุณเฉลิมฉลองคริสต์มาส คิดถึงสิ่งที่พระองค์มาเพื่อที่จะทำแทนคุณ ภาวนาถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ และชีวิตแห่งชัยชนะที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับคุณ

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงรักข้าพระองค์ด้วยความรักนิรันดร์ และสำหรับการที่ส่งพระเยซูมาเพื่อจ่ายราคาสำหรับความรอดของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ยอมทั้งหมดต่อพระองค์ และอธิษฐานที่น้ำพระทัยและวัตถุประสงค์ของพระองค์จะสำเร็จอย่างสมบูรณ์ในชีวิตของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 4:14-16; ยอห์น 10:10-11


Comments are closed