พุธ ที่ 17 มกราคม 2018
ไม่มีความมืดอยู่ภายในคุณ
The Darkness Has Nothing In You

“แต่นี้ไปเราจะไม่สนทนากับท่านทั้งหลายมากนัก เพราะว่าผู้ครองโลกนี้จะมาและไม่มีสิทธิอำนาจอะไรเหนือเรา” (ยอห์น 14:30)

   จากข้อพระคำตอนต้น เป็นที่ชัดเจนว่า “ผู้ครองโลกนี้” เป็นใคร คงจะไม่ใช่พระเยซูหรือพระบิดาอย่างแน่นอน แต่เป็นซาตาน พระคำกล่าวว่า “บัดนี้ถึงเวลาที่จะพิพากษาโลกนี้แล้ว เดี๋ยวนี้ผู้ครองโลกนี้จะถูกโยนทิ้งออกไปเสีย” (ยอห์น 12:31) 2 โครินธ์ 4:4 เรียกมันว่า “พระของโลกนี้”: “คือในกรณีของพวกเขา พระของยุคนี้ได้ทำให้ความคิดของคนที่ไม่เชื่อมืดมนไป เพื่อไม่ให้เห็นความสว่างของข่าวประเสริฐ คือเรื่องพระสิริของพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระฉายาของพระเจ้า”

ซาตานเป็นพระเจ้าของระบบในโลกนี้ และนั่นคือเหตุผลว่าโลกนี้อยู่ในความยุ่งเหยิง และเมื่อพระคำกล่าวว่า “อย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลก ถ้าใครรักโลก ความรักของพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้น” (1 ยอห์น 2:15) พระคำกำลังพูดถึงระบบของโลกนี้ และสิ่งที่มันเป็นตัวแทน คือโลกนี้ซึ่งมีซาตานเป็นผู้ครอง คุณไม่ได้เป็นของโลกนี้ ดังนั้นจึงไม่ได้ทำตามกฎของโลกนี้ พระเยซูตรัสว่าคุณไม่ได้เป็นของโลกนี้ (ยอห์น 15:19)

คุณไม่ได้มาจากความมืด คุณถูกเรียกออกมา ได้รับการดึงออกมาจากความมืดเข้าสู่แสงสว่างอันมหัศจรรย์ของพระเจ้า (1 เปโตร 2:9) ดังนั้นจงยืนยันว่าไม่มีความมืดอยู่ภายในคุณ ความชื่นชอบ ความปรารถนา และความสุขของคุณอยู่ที่เบื้องบน ในสิ่งที่อยู่เบื้องบนและไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในโลกนี้ อย่ามีความปรารถนาถึงสิ่งใดในโลกนี้ เพราะว่าคุณครบถ้วนแล้วในพระคริสต์

เมื่อพระเยซูตรัสว่า “…เพราะว่าผู้ครองโลกกำลังจะมา ผู้นั้นไม่มีสิทธิอำนาจอะไรเหนือเรา” พระองค์ได้ยืนยันความครบถ้วนสมบูรณ์ของพระองค์ในพระเจ้า และการแยกออกจากซาตานและอะไรก็ตามในโลกนี้ นั่นคือสิ่งที่พระองค์ต้องการให้คุณคิด คุณไม่ต้องการอะไรในโลกนี้ เพราะว่าคุณครบถ้วนแล้วในพระคริสต์ผู้ที่ในพระองค์มีความสมบูรณ์ของพระเจ้า (โคโลสี 2:9-10) คุณเต็มเปี่ยมและสมบูรณ์ในพระเจ้า ไม่มีที่ว่างในคุณสำหรับซาตานและกิจการแห่งความมืด จงให้สิ่งนี้เป็นถ้อยคำแห่งความเชื่อทุกวันของคุณ

คำอธิษฐาน

   ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซู พระองค์ทรงเป็นอย่างไร ข้าพระองค์ก็เป็นเช่นนั้นในโลกนี้ เจ้าผู้ครองโลกนี้ไม่มีสิทธิ์ภายในข้าพระองค์ ข้าพระองค์เต็มล้นด้วยพระเจ้า สมบูรณ์ในพระคริสต์ และข้าพระองค์ไม่มีความปรารถนาสำหรับโลกนี้ และสิ่งในโลกนี้ เพราะว่าความรักของพระบิดาอยู่ในข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:10-11; ฟีเลโมน 1:4-6; 1 ยอห์น 4:4


Comments are closed