วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2019
ไม่มีข้อแก้ตัว
No Excuses

“แล้วพระยาห์เวห์ตรัสตอบข้าพเจ้าว่า “จงเขียนนิมิตนั้นลงไป จงเขียนไว้บนแผ่นป้ายให้ชัดเจนเพื่อให้คนที่วิ่งอ่านได้คล่อง” (ฮาบากุก 2:2)

     สิ่งหนึ่งที่คุณต้องทำในชีวิตส่วนตัวของคุณคือกำจัดข้อแก้ตัว จงทำสิ่งที่คุณควรทำ พูดในสิ่งที่คุณควรพูด ในเวลาที่เหมาะสมและด้วยวิธีที่ถูกต้อง เมื่อคุณต้องการดำเนินชีวิตแห่งพระสิริ ฤทธิ์อำนาจ ความสำเร็จ และอิทธิพล คุณต้องหลีกเลี่ยงความปานกลางและข้อแก้ตัว

ตราบใดที่คุณแก้ตัวคุณก็ไม่สามารถเป็นเลิศได้ จงเป็นที่รู้จักในด้านความเป็นเลิศ ความรุ่งโรจน์ เพราะนั่นคือการทรงเรียกของคุณในพระคริสต์ พระองค์ทรงเรียกคุณให้สำแดงการกระทำที่ยอดเยี่ยม คุณธรรม ความสมบูรณ์แบบ ความเป็นเลิศ และปัญญา “เพื่อให้พวกท่านสำแดงพระราชกิจที่อัศจรรย์ของพระองค์และแสดงคุณธรรมและความสมบูรณ์แบบของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” (1 เปโตร 2:9 ฉบับ AMPC)

พระวิญญาณของพระเจ้าได้ใส่นิมิตอะไรไว้ในหัวใจของคุณเพื่อให้คุณทำให้สำเร็จภายในสิ้นปีนี้? จงตรวจสอบสถานะปัจจุบันและตัดสินใจว่าจะไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ จงจดจ่อและมีวินัย นั่นคือบอกตัวเองว่าจะไม่มีอะไรต่ำกว่าความเป็นเลิศ จงได้รับการท้าทายและมีแรงบันดาลใจจากความชื่นชมยินดีและความคาดหวังของความสำเร็จที่ยอดเยี่ยม

หลายคนผัดวันประกันพรุ่งและแก้ตัวสำหรับการขาดประสิทธิภาพหรือการไม่เกิดผล จงเลือกที่จะชนะ จงเลือกที่จะประสบความสำเร็จ ความสำเร็จมีหลายขั้น ดังนั้นจงทำให้ดีที่สุด แล้วเลื่อนขึ้นไปยังขั้นต่อไป เมื่อคุณปรารถนาความสำเร็จคุณจะไม่มีที่ว่างสำหรับข้อแก้ตัว

จงทำสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องเพื่อจุดประสงค์ที่ถูกต้อง จงสม่ำเสมอ จงขยัน อย่าเป็นคนที่มักจะเริ่มสิ่งต่าง ๆ แต่ไม่เคยทำให้สำเร็จ จงอดทนในการเปลี่ยนนิมิตของคุณให้กลายเป็นความเป็นจริง คุณพอเพียงในความพอเพียงของพระคริสต์ (2 โครินธ์ 3:5) ในพระองค์คุณสามารถทำหน้าที่อะไรก็ได้ให้สำเร็จ คุณสามารถทำทุกสิ่งได้โดยผ่านพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังคุณ (ฟิลิปปี 4:13)

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันดำเนินชีวิตแห่งพระสิริ ฤทธิ์อำนาจ และอิทธิพล สำแดงถึงคุณธรรม ความสมบูรณ์แบบ ความเป็นเลิศ และสติปัญญาของพระคริสต์ ฉันใช้ความระมัดระวัง ความพากเพียร และความมุ่งมั่นในการทำให้เกิดความเป็นเลิศในทุกสิ่งที่ฉันทำแสดงออกถึงความมุ่งมั่นและความเพียรในการเปลี่ยนนิมิตของฉันให้เป็นความเป็นจริง ฉันมีประสิทธิภาพและเกิดผลด้วยการเปลี่ยนแปลงความท้าทายให้เป็นโอกาสที่ฉันจะทะยานขึ้นสู่ความยิ่งใหญ่ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 22:29; เอเฟซัส 1:5-6


Comments are closed