จันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2018
ไม่มีข้ออ้างสำหรับการขาดการประชุม
Have No Excuse For Missing Church Services

อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนทำเป็นนิสัย แต่จงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น เพราะพวกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว (ฮีบรู 10:25)

     ชายหนุ่มคนหนึ่งได้เล่าเรื่องราวว่าเขาไม่สามารถมาประชุมที่คริสตจักรได้ประมาณ 4 ปี เนื่องด้วยตารางงานที่แน่น และยิ่งกว่านั้นไม่มีคริสตจักรท้องถิ่นใกล้ที่พักอาศัยของเขา นั่นเป็นข้ออ้างที่ไม่สามารถยอมรับได้ ถ้าคุณเป็นคริสเตียน คุณต้องเป็นสมาชิกคริสตจักรท้องถิ่นและไม่มีข้ออ้างในการขาดการประชุมที่คริสตจักร

ถ้ามีสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือความท้าทายที่ขัดขวางการเข้าร่วมประชุมกับคริสตจักร ยังมีทางที่สามารถเป็นไปได้ คุณสามารถร่วมการประชุมผ่านทางการถ่ายทอดสดการประชุมของคริสตจักรในช่องทางออนไลน์ต่างๆที่มีอยู่ ถ้ามีข้อจำกัดเรื่องระยะทางหรือแม้แต่ความไม่สะดวกเรื่องอินเตอร์เน็ต คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากคริสตจักรท้องถิ่นเพื่อมาบุกเบิกในที่ที่คุณอยู่ คุณสามารถเปิดบ้านของคุณสำหรับการประชุมนมัสการได้

มากกว่านั้นถ้าคุณมั่นใจว่าคุณมีการเติบโตฝ่ายวิญญาณพอที่จะเป็นผู้ประสานงาน นั่นเป็นสิ่งที่ดีมาก ขอให้แจ้งให้ผู้ที่มีสิทธิอำนาจในคริสตจักรท้องถิ่นได้ทราบ ไม่มีเหตุผลใดๆเพียงพอที่คริสเตียนจะใช้เป็นข้ออ้างในการไม่มาร่วมประชุมกับคริสตจักร

คริสตจักรเป็นสถานที่แห่งความหวัง การช่วยเหลือและทางออก เป็นสถานที่แห่งทางออกเพราะว่าในคริสตจักรมีการสอนพระคำ และความรู้ในพระคำของพระเจ้าวางคุณไว้ในตำแหน่งของชีวิตที่เหนือกว่า ในคริสตจักรความเชื่อของคุณถูกสร้างอย่างมั่นคง และคุณมีโอกาสมากมายสำหรับการสามัคคีธรรมกับผู้เชื่อคนอื่นและกับพระวิญญาณบริสุทธิ์

เมื่อผู้เชื่อบางคนที่อยู่ในราชสำนักของจักรพรรดิซีซาร์ ไม่สามารถมาร่วมประชุมที่คริสตจักรได้ อัครฑูตเปาโลทำอย่างไร? เขาช่วยคนเหล่านั้นตั้งคริสตจักรในราชสำนักของจักรพรรดิซีซาร์ คิดดูซิ! และในฟีลิปปี 4:22 อาจารย์เปาโลได้อ้างถึงธรรมิกชนในราชสำนักของจักรพรรดิซีซาร์ เราทำสิ่งเดียวกันนี้สำหรับผู้ที่ถูกจองจำด้วยความผิดต่างๆ และผู้ที่ต้องโทษในเรือนจำเป็นเวลานาน เราตั้ง “คริสตจักร” อย่างถูกต้องในเรือนจำ ดังนั้นพวกเขาจึงได้สามัคคีธรรมและเติบโตในพระคริสต์

ไม่มีข้อแก้ตัวใดดีเพียงพอสำหรับการขาดการประชุมในคริสตจักรอย่างต่อเนื่อง ดูพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นแบบอย่าง (ลูกา 4:16) จงสร้างวัฒนธรรม วิถีปฏิบัติ และวินัยส่วนตัวเพื่อที่จะสามารถมาอยู่ร่วมในคริสตจักรได้เมื่อคุณควรจะมา

คำอธิษฐาน

     ข้าพระองค์มีความยินดีที่ข้าพระองค์เป็นสมาชิกของคริสตจักรของพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ ที่ซึ่งชีวิตของข้าพระองค์ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยพระคำ ในการทรงสถิตของพระองค์และการสามัคคีธรรม ข้าพระองค์ได้รับการสร้างอย่างต่อเนื่อง รับการเสริมกำลังและรับการสถาปนาขึ้นในความจริงแห่งข่าวประเสริฐ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ทิโมธี 3:15; ลูกา 4:16


Comments are closed