พุธ ที่ 1 มกราคม 2014

ไม่มีขีดจำกัด
No Limits

“พระองค์ทรงกระทำให้สรรพสิ่งงดงามตามฤดูกาลของมัน พระองค์ทรงบรรจุนิรันดร์กาลไว้ในจิตใจของมนุษย์…” (ปัญญาจารย์ 3:11)

    หนึ่งในความตั้งใจในปีนี้ของคุณควรจะเป็นการทำให้ทุกสิ่งสำเร็จ ในสิ่งที่พระเจ้าได้ใส่ไว้ในใจของคุณเพื่อให้สำเร็จ โดยไม่ละเว้นสิ่งใดเลย พระองค์ได้ใส่นิรันดร์กาลไว้ในใจของคุณ ซึ่งหมายความว่าไม่มีขีดจำกัดสำหรับขนาดความเชื่อของคุณ นั่นก็คือระยะที่ความเชื่อของคุณสามารถไปถึง และปริมาณความสำเร็จที่คุณสามารถทำได้

พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมในปฐมกาล 13:14-15 ว่า “เจ้าจงเงยหน้าแลดูสถานที่ ตั้งแต่เจ้าอยู่นี้ไปทางทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ดินแดนทั้งหมดที่เจ้าแลเห็นนี้เราจะยกให้เจ้าและพงศ์พันธุ์ของเจ้าต่อไปเป็นนิตย์”

อับราฮัมจะสามารถมองเห็นแผ่นดินและทะเลทั้งหมดจากที่เขายืนอยู่ได้อย่างไร? เขาจะต้องลุกขึ้น เดินไปทั่วโลกด้วยเท้าเปล่าก่อนที่เขาจะครอบครองหรือไม่? ไม่ต้อง! อับราฮัมเป็นบิดาแห่งความเชื่อ เขาเข้าใจถึงหลักการของความเชื่อในการมองเห็นด้วยตาฝ่ายวิญญาณ ดังนั้นเขาจึงมองเห็นตัวเองในความเชื่อ ด้วยวิญญาณของเขา เขามองเห็นโลกทั้งใบ ตามข้อพระคัมภีร์ พระเจ้าทรงมอบทั้งโลกนี้ให้แก่อับราฮัมโดยพระสัญญา

ไม่มีขีดจำกัดถึงสิ่งที่ความเชื่อของคุณสามารถทำให้สำเร็จได้ คำถามก็คือว่า “คุณสามารถมองเห็นอะไร?” ใน 2 พงศ์กษัตริย์ 2 เมื่อเอลีชากล่าวกับเอลียาห์ว่า “…ขอให้ฤทธิ์เดชของท่านอยู่กับข้าพเจ้าเป็นสองเท่าเถิด” สังเกตการตอบสนองของเอลียาห์: “ท่านขอสิ่งที่ยากนัก แต่ถ้าท่านเห็นข้าพเจ้าถูกรับขึ้นไปจากท่าน ท่านก็จะได้อย่างนั้น แต่ถ้าท่านไม่เห็น ก็จะไม่เป็นแก่ท่านอย่างนั้น” (2 พงศ์กษัตริย์ 2:10) เรามองเห็น เราพูด และเราได้รับ สำหรับผู้เผยพระวจนะคนอื่นๆ เอลียาห์เพียงแต่หายตัวไป อย่างไรก็ตามเอลีชาด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณ มองเห็นรถม้าเพลิงรับเอลียาห์ขึ้นสู่สวรรค์ นั่นคือวิธีที่เข้าได้รับการเลื่อนขั้นและได้ขึ้นมาเหนือผู้เผยพระวจนะคนอื่นๆ

คุณมีความสามารถพิเศษที่จะใคร่ครวญ คิด มีนิมิต และเห็นความเป็นไปได้อันไม่จำกัด มีบางสิ่งที่คุณอาจจะปรารถนาและได้อธิษฐานไว้ ยึดสิ่งเหล่านั้นไว้ด้วยวิญญาณของคุณ และสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของคุณ!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงใส่นิรันดร์กาลไว้ในใจของข้าพระองค์ ที่ซึ่งจะไม่มีชีดจำกัดในสิ่งที่ข้าพระองค์จะสามารถมองเห็นได้ ขอบพระคุณสำหรับที่ทรงประทานวิญญาณแห่งสติปัญญา และการสำแดงในความรู้ของพระองค์ สายตาแห่งความเข้าใจของข้าพระองค์ถูกเปิดออก เพื่อได้รู้ถึงความหวังแห่งการทรงเรียกของข้าพระองค์ และพระสิริแห่งมรดกของพระองค์ในผู้ชอบธรรม ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โยเอล 2:28; 1 โครินธ์ 2:11


Comments are closed