อาทิตย์ ที่ 21 สิงหาคม 2016

ไม่มีการปรับโทษ…ไม่มีความตาย
No Condemnation…No Death

“เหตุฉะนั้นบัดนี้การปรับโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ ผู้ไม่ดำเนินตามฝ่ายเนื้อหนัง แต่ตามฝ่ายพระวิญญาณ” (โรม 8:1)

    ไม่มีใครไปนรกในวันนี้หรือต้องถูกปรับโทษเพราะความบาป เพราะว่าพระเยซูได้ถูกปรับโทษเพื่อความบาปของเราแล้ว พระองค์ได้จ่ายราคาเต็มสำหรับความบาป ดังนั้นเหตุผลหลักที่คนจะไปนรกก็คือความไม่เชื่อ และเพราะการไม่เชื่อและการไม่ยอมรับคำพยานของพระเจ้าในพระบุตรของพระองค์ เป็นเพราะการปฏิเสธความรักของพระเจ้าซึ่งพระองค์ได้สำแดงในการเสียสละพระบุตรของพระองค์เพื่อเป็นค่าไถ่ความบาปของเรา

พระคำกล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมา เพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16) ในการปฏิเสธความรักของพระองค์คือการรับเอาการปรับโทษนิรันดร์ เมื่อคุณรักพระเจ้าด้วยสุดหัวใจของคุณ คุณจะเป็นอิสระจากการปรับโทษทุกประการ และความรักนั้นได้ส่องเข้ามาในใจของเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ (โรม 5:5) ไม่เพียงแต่ที่เราจะสามารถรักพระเจ้า เรายังดำเนินและสำแดงความรักของพระองค์ให้กับคนอื่นอีกด้วย

ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ที่เดินในความรักได้ผ่านจากความตายไปสู่ชีวิตแล้ว “เราทั้งหลายรู้ว่า เราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้ว ก็เพราะเรารักพี่น้อง ผู้ใดที่ไม่รักพี่น้องของตน ผู้นั้นก็ยังอยู่ในความตาย” (1 ยอห์น 3:14) โรม 8:2 กล่าวว่า “เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาปและความตาย” ชีวิตนิรันดร์ได้ทำงานในวิญญาณของคุณเมื่อคุณบังเกิดใหม่ ความตายไม่ได้ทำงานภายในคุณ เพราะว่าคุณคือลูกของพระเจ้า

กฎฝ่ายวิญญาณแห่งชีวิตได้ทำให้คุณเป็นอิสระจากกฎแห่งความบาปและความตาย ดังนั้นคุณปราศจากความตาย! เมื่อพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงทำให้คุณปราศจากความตาย นั่นหมายความว่าคุณอยู่นอกเหนือเขตแดนของความตาย! เพราะว่าชีวิตทำงานอยู่ภายในคุณ สรรเสริญพระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว แม้กระนั้นข้าพเจ้ามีชีวิต ไม่ใช่ตัวข้าพเจ้า แต่เป็นพระคริสต์ที่มีชีวิตในข้าพเจ้า และชีวิตที่ข้าพเจ้ามีในร่างกายนี้ข้าพเจ้ามีชีวิตโดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้า ผู้ที่ทรงรักข้าพเจ้าและทรงเสียสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า! พระคริสต์ทรงเป็นชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าดำเนินในพระองค์ในโลกแห่งความรักของพระองค์ ดังนั้นข้าพเจ้าเป็นอิสระจากความบาป ความตาย และกฏเกณฑ์! ข้าพเจ้าเป็นผู้รับเอาธรรมชาติของพระองค์

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 6:8-11; 1 โครินธ์ 15:55-57


Comments are closed