ศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2017
ไม่นับความยากลำบาก
The Adversities Don’t Count
“และท่านไม่เกรงกลัวพวกที่ขัดขวางเลย สิ่งนี้เป็นหลักฐานแห่งความพินาศต่อพวกเขา แต่เป็นหลักฐานแห่งความรอดของพวกท่าน และการดังกล่าวมาจากพระเจ้า” (ฟีลิปปี 1:28)

     ในฐานะคริสเตียน คุณเป็นผู้ชนะเสมอ ดังนั้นอย่าเป็นกังวลว่าใครจะมาต่อสู้กับคุณหรือมาท้าทายคุณ ยกตัวอย่างเช่น ใครก็ตามที่ทำตัวเป็นศัตรูกับคุณจะต้องล้มลง คุณไม่ต้องอธิษฐานเกี่ยวกับสิ่งนี้ พระคำได้กล่าวไว้ว่า “…เมื่อพวกคนชั่วมาหาข้าพเจ้า เพื่อจะกินเนื้อข้าพเจ้า คือบรรดาคู่อริและศัตรูของข้าพเจ้า พวกเขาจะสะดุดและล้มลง” (สดุดี 27:1-2) ดังนั้นคุณเห็นหรือไม่ว่า ศัตรูและความยากลำบากที่คุณเผชิญนั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญเลย

พระคำกล่าวว่า “…พระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก” (1 ยอห์น 4:4) คุณเป็นผู้ที่ไม่มีใครสามารถเอาชนะได้ ยากอบ 1:2 กล่าวว่า “พี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆ ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง” คุณอาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายในการเรียนของคุณ ให้นับว่าเป็นความยินดี เพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น คุณจะสามารถผ่านมันไปได้พร้อมกับคำพยาน จงปฏิเสธที่จะถอดใจหรือท้อใจในวันที่มีวิกฤต พระเจ้าทรงเชื่อในตัวคุณ! พระองค์เชื่อว่าพระองค์ได้ฝึกฝนคุณดีพอที่จะเผชิญกับความท้าทายและมีชัยชนะ

แม้ในเวลาที่คุณอธิษฐานและดูเหมือนว่าปัญหาไม่ได้หมดไป จงปฏิเสธที่จะยอมแพ้ เราไม่เคยกลัวภายใต้ปัญหา! เราไม่เคยร้องไห้เมื่อเราเผชิญกับปัญหา จ้องดูมารร้ายและกล่าวว่า “มารร้าย ไม่ว่าเจ้าจะทำอะไรก็ตาม เรามีชัยชนะอย่างเหลือล้น เพราะว่าผู้ที่อยู่ในเรานั้นยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกนี้”

เราได้รับการปลอบประโลมจากพระคำ เรามีความมั่นใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา ว่าเราจะไม่สามารถพ่ายแพ้ได้ จงปฏิเสธที่จะกลัวทุกสิ่ง ไม่มีความยากลำบากหรือศัตรูบนโลกนี้หรือในสวรรค์สถานที่สามารถเอาชนะคุณได้ ตราบใดที่คุณดำเนินอยู่ในพระคำของพระเจ้า สรรเสริญพระเจ้า!
คำอธิษฐาน

     ผู้ที่อยู่ในข้าพเจ้ายิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกนี้ ข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะกลัวทุกสิ่ง เพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตภายในข้าพเจ้าเสมอ ไม่มีอาวุธใดที่ต่อสู้ข้าพเจ้าจะคงอยู่ได้ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่ต่อหน้าที่ประทับของพระเจ้าผู้สูงสุด และดำเนินในความสามารถของพระวิญญาณเสมอ ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 91:3-7; อิสยาห์ 54:17; กิจการ 17:28


Comments are closed