จันทร์ ที่ 2 มิถุนายน 2014

ไม่ถูกปกครองโดยความบาป
Not Ruled By Sin

“เหตุฉะนั้นอย่าให้บาปครอบงำกายที่ต้องตายของท่าน ซึ่งทำให้ต้องเชื่อฟังตัณหาของกายนั้น อย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาป ให้เป็นเครื่องใช้ในการอธรรม แต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้า เหมือนหนึ่งคนที่เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และจงให้อวัยวะเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้า” (โรม 6:12-13)

    ในโรม 6:6 อาจารย์เปาโล โดยการดลใจจากพระวิญญาณ เขียนว่า “เราทั้งหลายรู้แล้วว่า ตัวเก่าของเรานั้นได้ถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้ว เพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไป และเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป” ในฉบับแปลประยุกต์ได้แปลชัดเจนมากกว่า กล่าวว่า “เราทั้งหลายรู้แล้วว่า ตัวเก่าของเรานั้นได้ถูกตรึงไว้ที่ไม้กางเขนกับพระองค์แล้ว เพื่อที่ร่างกาย (ของเรา) [ซึ่งเป็นเครื่องมือ] ของความบาปจะไม่มีผลสำหรับความชั่วร้ายอีกต่อไป ที่เราจะไม่เป็นทาสของความบาปอีกต่อไป” เราจะต้องรู้ (อย่างแน่ใจ) ว่าตัวเก่าของเรา (ธรรมชาติบาป) ได้ถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว และร่างกายนี้ได้สูญเสียอำนาจในการควบคุมเราให้ทำความชั่วร้าย สิ่งนี้หมายความว่าวิญญาณของเรามีพลังในการควบคุมร่างกายด้วยความชอบธรรม

เมื่ออาดัมล้มลงในสวนเอเดน มนุษย์ได้ตกอยู่ภายใต้ความรู้สึกของเขา และถูกร่างกายปกครอง นั่นคือเหตุผลที่มนุษย์ธรรมชาติถูกเรียกว่าเนื้อหนัง นั่นก็เพราะว่า “ถูกปกครองหรือยอมต่อความปรารถนาและความอยากของร่างกาย” ถ้าเขารู้สึกบางอย่าง เขาจะพูดและแสดงออกเช่นนั้น ร่างกายของเขาจึงขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเขา ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเขารู้สึกตัวร้อนในร่างกาย เขาก็จะพูดว่า “ฉันเป็นไข้” พระคัมภีร์กล่าวว่าบรรดาผู้ดำเนินชีวิตตามความรู้สึกของพวกเขา ไม่สามารถเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้ (โรม 8:8)

ในฐานะลูกๆของพระเจ้า เราเดินโดยพระวิญญาณ เราอยู่เหนือความบาปและซาตาน และไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเนื้อหนัง โรม 6:11 กล่าวว่า “เหมือนกันเช่นนั้นแหละ ท่านทั้งหลายจงถือว่าท่านได้ตายต่อบาป และมีชีวิตสนิทกับพระเจ้าในพระเยซูคริสต์” นี่หมายความว่าคุณจะต้องนับตัวคุณเองว่าปราศจากความบาป เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนม์นั้นปราศจากบาป “…ถ้าเราตายแล้วกับพระคริสต์ เราเชื่อว่าเราจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ด้วย เราทั้งหลายรู้อยู่ว่า พระคริสต์ที่ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากตายนั้นแล้วจะหาตายอีกไม่ ความตายหาครอบงำพระองค์ต่อไปไม่” (โรม 6:7-9) ไม่น่าแปลกที่พระคัมภีร์กล่าวว่าความบาปจะไม่มีอำนาจเหนือคุณ (โรม 6:14)

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ ที่ประทานธรรมชาติแห่งความชอบธรรมแก่ข้าพระองค์ เพื่อให้ข้าพระองค์สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะ และปกครองเหนือซาตาน ความบาป และเนื้อหนัง! ขอบพระคุณสำหรับชีวิตที่พระองค์ทรงประทานแก่ข้าพระองค์ เป็นชีวิตที่ยอมจำนนต่อพระคำและพระวิญญาณของพระองค์ และอุทิศต่อน้ำพระทัยอันสมบูรณ์ของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 12:2; กาลาเทีย 5:24


Comments are closed