อังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2015

ไม่ต้องคิดถึงสิ่งต้องการ
Have No Consciousness Of Need

“ด้วยเห็นแล้วว่า ฤทธิ์เดชของพระองค์ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เรา ที่จะให้มีชีวิตและมีธรรม โดยรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและความล้ำเลิศของพระองค์” (2 เปโตร 1:3)

    เมื่อคุณศึกษาในพระวจนะคำ และเติบโตขึ้นในความรู้ถึงพระคำพระเจ้า คุณจะค้นพบว่าทุกสิ่งที่คุณเคยต้องการได้ถูกมอบไว้แล้วในพระคำ สิ่งที่พระเจ้าต้องการไม่ใช่ให้เราใช้คำอธิษฐานเพื่อเป็นสิ่งที่จะขอพระองค์สำหรับสิ่งที่เราต้องการ แต่จุดประสงค์ของการอธิษฐานก็เพื่อการสามัคคีธรรมกับพระองค์ นั่นคือสิ่งที่พระองค์แสวงหา

1 โครินธ์ 1:9 กล่าวว่า “พระเจ้าเป็นผู้ทรงความสัตย์ พระองค์ได้ทรงเรียกท่านให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” คุณถูกเรียกเข้าสู่การสามัคคีธรรมกับพระเยซูคริสต์ นั่นหมายความว่าคุณถูกนำเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นหุ้นส่วนหรือครอบครัวร่วมกับพระเยซูคริสต์ ถ้าสิ่งนี้เป็นความจริง คุณจะต้องการสิ่งใดอีก? สิ่งดีทุกอย่างที่คุณต้องการในชีวิต หรือสิ่งที่คุณรู้สึกอยากจะอธิษฐานขอนั้นอยู่ในพระคริสต์ทั้งหมดแล้ว การมีพระคริสต์นั้นคือการมีทุกสิ่ง

ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นกล่าวว่าพระองค์ได้ทรงประทานสิ่งสารพัดที่จะให้มีชีวิตและมีธรรมแก่เราแล้ว การเข้าหาพระคำของพระเจ้าของคุณควรที่จะเป็นว่า “ถ้าพระเจ้าตรัส การตอบสนองของข้าพเจ้าคือ “ใช่” ถ้าพระองค์ตรัสว่าข้าพเจ้ามีทุกสิ่งในพระคริสต์ นั่นจึงหมายความว่าทุกสิ่งเป็นของข้าพเจ้า ไม่จำเป็นต้องขอสิ่งใดอีก เพราะว่าทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการอยู่ในพระคริสต์ทั้งหมดแล้ว” ให้สิ่งนี้เป็นแนวความคิดของคุณ พระเยซูไม่ต้องคิดถึงสิ่งที่ต้องการ ทำตามแบบอย่างของพระองค์

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าไม่ต้องคิดถึงสิ่งที่ต้องการ เพราะว่าพระคริสต์อยู่ภายในข้าพเจ้า และพระองค์คือทุกสิ่งสำหรับข้าพเจ้า! ในพระองค์ข้าพเจ้ามีทุกสิ่ง ชีวิตของข้าพเจ้าคือชีวิตแห่งพระสิริที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตตามพระคำ และสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟิลิปปี 4:6; 1 โครินธ์ 3:21; ฟิลิปปี 4:19


Comments are closed